Referat Podatkowy (RP) Wydział Finansowo-Księgowy

Stanowiska

Kierownik Referatu Podatkowego (RP) FK

Inspektor Wydziału FK

Podinspektor Wydziału FK

Podinspektor Wydziału FK

Zadania referatu

Referat Podatkowy realizuje następujące zadania:
1. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych,
2. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących podatków i opłat lokalnych.
3. Prowadzenie ewidencji budynków i gruntów dla celów podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
4. Przygotowywanie danych do projektów aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
5. Gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
6. Prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie rzetelności zgłoszenia przedmiotów opodatkowania,
7. Sporządzanie sprawozdań z wymiaru należności z wpływów podatkowych oraz zastosowania ulg a także informacji o utraconych dochodach z tytułu ulg i zwolnień ustawowych,
8. Sporządzanie wniosków o przyznanie z części subwencji rekompensującej zwrotu utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych,
9. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej i sprawozdawczością z zakresu pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych,
10. Prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych oraz systematyczna kontrola realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych,
11. Wydawanie zaświadczeń podatnikom podatków i opłat oraz sporządzanie informacji z akt podatkowych na żądanie organów uprawnionych w zakresie przewidzianym przez przepisy podatkowe,
12. Opracowywanie projektów uchwał w sprawie stawek i zwolnień z podatków i opłat lokalnych,
13. Przygotowywanie, kompletowanie i analiza wniosków do wydania decyzji w sprawie ulg (o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminów spłaty lub umorzeniu zobowiązań podatkowych) oraz opracowywanie decyzji w tym zakresie,
14. Przygotowywanie wniosków lub stanowisk w sprawach stosowania ulg w podatkach pobieranych przez urząd skarbowy, a stanowiących w całości dochody budżetu Miasta,
15. Opracowywanie wniosków i opinii do odwołań od decyzji w sprawie zobowiązań podatkowych wniesionych za pośrednictwem Burmistrza Miasta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
16. Prowadzenie ewidencji mandatów wystawionych przez Straż Miejską.źródło: Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Giżycku - Zarządzenie nr 21/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 21 stycznia 2015 r.

Dokumenty

Pomoc publiczna

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Środowisko naturalne

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2009 11:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kuncer
Ilość wyświetleń: 9178
13 września 2018 11:58 (Grażyna Piotrowicz) - Aktualizacja danych stanowiska: Podinspektor Wydziału FK.
13 września 2018 11:57 (Grażyna Piotrowicz) - Dodanie stanowiska: Podinspektor.
29 stycznia 2016 11:02 (Barbara Chalecka-Łukaszewicz) - Dodanie stanowiska: Podinspektor Wydziału FK.