Przetargi

Zaproszenie do składania ofert - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej drogi dojazdowej do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Moniuszki 10, 12, 14, 16, 18 w Giżycku ( termin składania ofert 14.02.2018 r.)

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia

pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej drogi dojazdowej do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Moniuszki 10, 12, 14, 16, 18 w Giżycku”

o wartości poniżej równowartości kwoty 30 000 euro,  do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert.

 

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę w ciągu 3 dni od daty  rozstrzygnięcia postępowania.

 

2.2 Termin wykonania zamówienia – 120 dni od daty zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego ( termin opracowania koncepcji – 2 tygodnie od daty podpisania umowy) ,  

 

3. TERMIN SKŁADANIA OFERT

3.1. Termin składania ofert upływa dnia 14.02.2018 r. o godz. 12 00.

 

3.2 Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:

     Ewa Kuliś -   Główny Specjalista w Wydziale Planowania i Inwestycji Urzędu Miejskiego
     w Giżycku, tel. 0 87 7324 120  e- mail ewa.kulis@gizycko.pl

 

4. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Kryteria oceny i wyboru oferty: cena – znaczenie  100  %.

 

5. INNE POSTANOWIENIA

5.1  Zamawiający zastrzega prawo do:

a)        swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów  określonych w Zaproszeniu lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatu,

b)       odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,  

c)        żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,

d)       zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

e)        zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

f)        wyłącznej interpretacji zapisów Zaproszenia,

5.2     Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy: 

a)         z którym zerwał umowę z jego winy,

b)        któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

c)         który nie wykonał zobowiązania w stosunku do Zamawiającego,
Zapisy pkt. 5.2 ppkt. a), b), c)dotyczą okresu trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

Zaproszenie można pobrać ze strony internetowej  www.bip.gizycko.pl

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.01.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Kuliś
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lutego 2018 15:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kuliś
Ilość wyświetleń: 1031
15 lutego 2018 13:06 (Ewa Kuliś) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_wyniku_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lutego 2018 15:21 (Ewa Kuliś) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1__formularz_oferty_cenowej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 lutego 2018 15:29 (Ewa Kuliś) - Opublikowanie dokumentu.