Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miejskiej w Giżycku oraz Komisji Rady Miejskiej w Giżycku

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miejskiej w Giżycku oraz Komisji Rady Miejskiej w Giżycku


Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) – zwanego dalej RODO informuję, że obrady Rady Miejskiej w Giżycku oraz Komisje Rady Miejskiej w Giżycku są nagrywane  oraz transmitowane przez Internet.

 1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Burmistrz Miasta Giżycka.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu – Grzegorzem Rogalą – NT Group Sp. z o.o. pod adresem e-mail: dpo@gizycko.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6. ust 1, lit c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności zapewnienia jawności i dostępności posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów – zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 11 b i art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 4. Administrator może powierzyć Państwa dane podmiotom świadczącym usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów – w zakresie udostępnienia środków technicznych do transmisji i rejestracji obrazu i dźwięku z obrad Rady Miejskiej.
 5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 1. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Z uwagi na transmisję oraz późniejsze udostępnienie nagrania sesji w sieci Internet dane będą powszechnie dostępne – administrator nie planuje żadnych ograniczeń.
 2. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów.
 3. Osoba której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania.
 5. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich w rozumieniu RODO.

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2018 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Domysławski
Ilość wyświetleń: 631
20 grudnia 2018 08:43 (Mirosław Domysławski) - Zmiana treści zakładki.
19 grudnia 2018 15:00 (Mirosław Domysławski) - Zmiana treści zakładki.
19 grudnia 2018 14:57 (Mirosław Domysławski) - Dodanie nowej zakładki.