Przetargi - archiwum

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2006r./do 17 lutego/

Burmistrz Miasta Giżycka zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2006r. w następujących dziedzinach:

1. Zadania z zakresu ochrony zdrowia:
- badania profilaktyczna dzieci i dorosłych
- porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego
- szczepienia profilaktyczne
- rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2006 wynosi 40.000zł, w roku 2005 przeznaczono na ten cel kwotę 40.000zł.

2. Zadania z zakresu opieki społecznej:
- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2006 wynosi 18.000zł, w roku 2005 przeznaczono na ten cel kwotę 18.000zł.

3. Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
- organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta
- organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2006 wynosi 100.000zł, w roku 2005 przeznaczono na ten cel kwotę 100.000zł.

4. Zadania z zakresu kultury fizycznej:
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury fizycznej
- organizacja aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży
- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2006 wynosi 200.000zł, w roku 2005 przeznaczono na ten cel kwotę 150.000zł.

Zasady przyznawania dotacji:

Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 17 lutego 2006r. zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Wzory te dostępne są na stronie internetowej www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”.

Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty zamknięcia terminu ich składania.

Oferty mogą składać podmioty zwane organizacjami działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)

Organizacje składające swoje oferty na rok 2006 powinny wykazać się prawidłowym rozliczeniem dotacji przyznanych w roku poprzednim.

Termin realizacji zadań, określony w ofercie, nie może przekraczać terminu 31 grudnia 2006 r.

Przy rozpatrywaniu i wyborze ofert będzie uwzględniana i oceniana:
- możliwość realizacji zadania,
- przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1450
12 marca 2008 21:00 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu