Przetargi - archiwum

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2005r. /do 4 lutego/

Burmistrz Miasta Giżycka zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2005r. w następujących dziedzinach:

1. Ochrona zdrowia
- badania profilaktyczna dzieci i dorosłych
- porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego
- szczepienia profilaktyczne
- rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2005 wynosi 40.000zł, w roku 2004 przeznaczono na ten cel także kwotę 40.000zł.

2. Opieka społeczna
- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2005 wynosi 18.000zł, natomiast w roku 2004 przeznaczono na ten cel kwotę 11.100zł.

3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta Giżycka
- organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego
Kwota przeznaczona na realizację I-go Etapu w/w zadania w roku 2005 wynosi 80.000zł, natomiast w roku 2004 przeznaczono na ten cel kwotę 150.000zł.

4. Kultura fizyczna
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury fizycznej
- organizacja aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży
- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych
Kwota przeznaczona na realizację I-go Etapu w/w zadania w roku 2005 wynosi 140.000zł, natomiast w roku 2004 przeznaczono na ten cel kwotę 100.000zł.

5. Profilaktyka przeciwalkoholowa
- finansowanie kosztów działalności klubów abstynentów
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2005 wynosi 16.000zł, natomiast w roku 2004 przeznaczono na ten cel kwotę 10.000zł.

Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 4 lutego 2005r. zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, i powinny w szczególności zawierać:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
- termin i miejsce realizacji zadania publicznego
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie
- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł
- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania

Przy rozpatrywaniu i wyborze ofert będzie uwzględniana i oceniana:
- możliwość realizacji zadania
- przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Wzór oferty na wykonanie zadania publicznego można otrzymać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku.


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1591
12 marca 2008 21:00 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu