Przetargi - archiwum

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2004r. w dziedzinie ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz profilaktyki przeciwalkoholowej /do 20 marca/

Burmistrz Miasta Giżycka zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2004r. w następujących dziedzinach:

1. Ochrona zdrowia
- badania profilaktyczna dzieci i dorosłych
- porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego
- szczepienia profilaktyczne
- rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2004 wynosi 40.000zł natomiast w roku 2003 przeznaczono na ten cel kwotę 30.000zł.

2. Opieka społeczna
- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2004 wynosi 11.100zł w roku 2003 przeznaczono na ten cel także kwotę 11.100zł.

3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- organizacja Międzynarodowych Giżyckich Koncertów Organowych w Kościele Ewangelickim w Giżycku w każdą niedzielę lipca i sierpnia
- organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta Giżycka
- organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego
Kwota przeznaczona na realizację I-go Etapu w/w zadania w roku 2004 wynosi 90.000zł natomiast w roku 2003 przeznaczono na ten cel kwotę 60.000zł.

4. Kultura fizyczna
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury fizycznej
- organizacja aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży
- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych
Kwota przeznaczona na realizację I-go Etapu w/w zadania w roku 2004 wynosi 100.000zł natomiast w roku 2003 przeznaczono na ten cel kwotę 224.237zł.

5. Profilaktyka przeciwalkoholowa
- finansowanie kosztów działalności klubów abstynentów
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2004 wynosi 10.000zł w roku 2003 przeznaczono na ten cel także kwotę 10.000zł.

Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 20 marca 2004r. zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 pażdziernika 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, i powinny w szczególności zawierać:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
- termin i miejsce realizacji zadania publicznego
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie
- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych zródeł
- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania

Przy rozpatrywaniu i wyborze ofert będzie uwzględniana i oceniana:
- możliwość realizacji zadania
- przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Wzór oferty na wykonanie zadania publicznego można otrzymać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2241
12 marca 2008 21:00 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu