Uchwały Rady - archiwum

Uchwała nr XIX/17/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Uchwała  nr XIX/17/12
Rady  Miejskiej  w  Giżycku
z dnia 19 kwietnia 2012r.

 

w sprawie  wydzierżawienia  nieruchomości.

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 9  lit. a  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z 200 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w oparciu o art.  37 ust. 4   ustawy   z   dnia   21   sierpnia   1997   roku   o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:                                          

§ 1.Wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości Gminy Miejskiej Giżycko oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 1 miasta Giżycko nr geodezyjnym 357/3 o powierzchni6,7978 ha.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.04.2012r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Piotrowska - Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 kwietnia 2012 14:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas-Szyrmer
Ilość wyświetleń: 1228
27 kwietnia 2012 14:46 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_nr_xix1712_z_dn_19042012r.pdf] do dokumentu.
27 kwietnia 2012 14:46 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Zmiana danych dokumentu.
27 kwietnia 2012 14:46 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Dodanie dokumentu.