Uchwały Rady - archiwum

Uchwała nr XIX/15/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok

Uchwała  nr XIX/15/12
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 19 kwietnia  2012 r.

 

w sprawie: zmiany  budżetu  miasta na  2012 rok

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.211 i art.212  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku  o finansach  publicznych ( Dz.U. z 2009 r Nr 157,poz.1240)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje  się  zmian  w  budżecie  Miasta  Giżycka  na  2012  rok  uchwalonym  Uchwałą  nr XVI/108/11  Rady  Miejskiej  w  Giżycku  z  dnia 29 grudnia  2011 r. w sprawie uchwalenia  budżetu  miasta  Giżycka  na  2012  rok   poprzez:

1. Dokonanie zmiany planu dochodów i wydatków  budżetowych  zgodnie  z  załącznikiem  nr  1  do  niniejszej uchwały.
2. Wydatki majątkowe gminy na 2012 rok po zmianach wynoszą:7.679.644 zł, w tym: wydatki inwestycyjne  4.442.500  zł – załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi przedstawia załącznik Nr  3.
4. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik Nr 4.

 § 2.

Budżet  Miasta  Giżycka  na  rok  2012 po  zmianach  wynosi:

1. Plan  dochodów budżetowych                         -   77.468.058 zł

    Plan wydatków budżetowych                          -   75.687.428 zł.

2. Nadwyżka  budżetu  miasta wynosi 1.780.630 zł i przeznacza  się  ją  na  spłatę wcześniej 

    zaciągniętych  kredytów.

  § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega  publikacji.   

                                                                                                                

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                   

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.04.2012r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Piotrowska - Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 kwietnia 2012 14:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas-Szyrmer
Ilość wyświetleń: 1221
27 kwietnia 2012 14:25 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Zmiana danych dokumentu.
27 kwietnia 2012 14:22 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_xix1512_z_dn_19042012r.xls] do dokumentu.
27 kwietnia 2012 14:22 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Dodanie załącznika [zalaczniki.doc] do dokumentu.