Uchwały Rady - archiwum

Uchwała nr XVI/119/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: Statutu Miasta Giżycka UNIEWAŻNIONA

 

Wojewoda Warmińsko-Mazurskiego stwierdził nieważność uchwały nr XVI/119/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Statutu Miasta Giżycka z powodu istotnego naruszenia prawa. Rozstrzygnięcie nadzorcze  PN.4131.35.2012 z dnia  3 lutego 2012r.

 

 


 

Tekst jednolity.

UCHWAŁA Nr XVI/119/11
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie Statutu Miasta Giżycka

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala:

 

STATUT MIASTA GIŻYCKA

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Statut określa:

1)      ustrój Miasta Giżycka;

2)      organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miasta Giżycka;

3)      tryb pracy Burmistrza;

4)      zasady tworzenia klubów radnych Rady Miasta Giżycka;

5)      zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady i Burmistrza.

§ 2.

 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1)      Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Giżycko;

2)      Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miasta Giżycka;

3)      Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miasta Giżycka;

4)      Radnym – należy przez to rozumieć radnego Rady Miasta Giżycka;

5)      Komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Miasta Giżycka;

6)      Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Giżycka;

7)   Statucie - należy przez to rozumieć Statut Miasta Giżycka.

 

Rozdział II.

Ustrój Miasta

§ 3.

Miasto położone jest w Województwie Warmińsko-Mazurskim, Powiecie Giżyckim. Dokładny przebieg granic terytorialnych Miasta określa mapa  w skali 1:30 000, stanowiąca załącznik do Statutu.

§ 4.

 1. W celu wykonywania swych zadań Miasto może tworzyć jednostki organizacyjne.
 2. Burmistrz prowadzi rejestr miejskich jednostek organizacyjnych.

 

§ 5.

 1. Miasto posiada herb, pieczęć urzędową, flagę, których wzory określa Rada.
 2.  Burmistrz i Przewodniczący w trakcie wykonywania funkcji mogą nosić insygnia  w postaci łańcucha, którego wzory określa Rada.

 

Rozdział III.

Organizacja wewnętrzna Rady

§ 6.

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Miasta.

2. W skład Rady wchodzi 21 radnych.

§ 7.

1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje Komisje oraz przez Burmistrza  w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

2. Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§ 8.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jednego Wiceprzewodniczącego Rady.

§ 9.

 1. Przewodniczący organizuje pracę Rady oraz prowadzi jej obrady, a w szczególności:

1)    zwołuje sesje rady;

2)    przewodniczy obradom;

3)    przestrzega zasad obradowania;

4)    zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał;

5)      kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady;

6)      podpisuje uchwały Rady;

7)      czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

2.  Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz, a w razie jego nieobecności funkcje tę przejmuje Wiceprzewodniczący.

§ 10.

 1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace Komisji.
 2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.      

§ 11.

 1. Obsługę administracyjno-biurową Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady, wchodzące w skład Urzędu Miasta.
 2. Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej                               i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

Komisje Rady

§ 12.

 1. Rada powołuje następujące komisje stałe do pomocy w wykonywaniu swoich zadań:

1)      Komisję Mienia Miejskiego działającą w zakresie spraw:

a)            ładu przestrzennego, architektury, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

b)            miejskich dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

c)             wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji;

d)            utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk     i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

e)            działalności Miasta w zakresie telekomunikacji;

f)              lokalnego transportu zbiorowego;

g)            gminnego budownictwa mieszkaniowego;

h)            zieleni miejskiej i zadrzewień;

i)              cmentarzy miejskich;

j)              utrzymania miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

k)             ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej;

2)      Komisję Finansów i Gospodarki w zakresie spraw:

a)            planów finansowania zadań społeczno-gospodarczych i budżetu Miasta;

b)            podatków i opłat lokalnych;

c)             gospodarki finansowej Miasta;

d)            targowisk;

e)            przemysłu, drobnej wytwórczości, usług, handlu, gastronomii, rzemiosła  i innych podmiotów gospodarczych;

f)              zatrudnienia i bezrobocia;

g)            turystyki;

h)            promocji miasta;

3)      Komisję Spraw Społecznych w zakresie spraw:

a)  edukacji publicznej;

b)  ochrony zdrowia, higieny i bezpieczeństwa pracy;

c)  kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

d)  pomocy społecznej;

e)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

f)   profilaktyki przeciwalkoholowej;

g) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury, oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

h)  polityki prorodzinnej;

i)   organizacji pozarządowych;

4)      Komisję Rewizyjną.

2.  Rada może odrębną uchwałą powołać komisję doraźną określając jej cel, a także zawierając postanowienie o rozwiązaniu komisji po wypełnieniu wskazanego w uchwale zadania. Przewodniczący komisji doraźnej składa na sesji informację Radzie o aktualnym stanie prac komisji.

3. Komisje stałe powoływane są w składzie ustalonym przez Radę w liczbie  5 - 7 radnych.

4. Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komisji, z zastrzeżeniem   § 58 ust.2  wybierają członkowie komisji.

§ 13.

 1. Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa składu komisji.
 2. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.
 3. Komisje podlegają Radzie.
 4. Do zadań komisji stałych należy:

1)      kontrola i nadzór jednostek organizacyjnych miasta oraz Burmistrza w zakresie spraw, dla których komisja została powołana,

2)      rozpatrywanie spraw przekazywanych komisji przez Radę i Burmistrza oraz spraw przedkładanych przez członków komisji,

3)      występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opiniowanie projektów uchwał,

4)      kontrola wykonywania uchwał Rady w zakresie powierzonych spraw,

5)      przedstawianie Radzie planów pracy komisji, w terminie do 31 stycznia każdego roku,

6)      składanie sprawozdań z prac komisji co najmniej raz na rok.

§ 14.

 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia, którym przewodniczy Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub Przewodniczący Komisji organizującej posiedzenie.
 2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
 3. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji                                         i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.

§ 15.

Tryb i zasady obradowania Rady stosuje się odpowiednio w pracach komisji.

 

Rozdział IV.

Tryb pracy Rady

Sesje Rady

§ 16.

 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji.
 2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:

1)      postanowienia proceduralne,

2)      deklaracje - zawierające samo zobowiązanie się do określonego postępowania,

3)      oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,

4)      apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych    do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,

5)      opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

 1. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

§ 17.

 1. Rada odbywa sesje z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady,  nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Rada działa na podstawie rocznego planu pracy, przyjmowanego przez Radę do 31 stycznia każdego roku.

Przygotowanie sesji

§ 18.

 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący po zasięgnięciu opinii Przewodniczących Komisji.
 2. Przygotowanie sesji obejmuje:

1)   ustalenie porządku obrad;

2)   ustalenie terminu i miejsca obrad;

3)   zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów obrad.

 1. Sesje zwołuje Przewodniczący, lub z jego upoważnienia - Wiceprzewodniczący.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad sesji Przewodniczący zawiadamia radnych, co najmniej 10 dni przed dniem rozpoczęcia obrad. Zawiadomienia i projekty doręcza się do wyznaczonych do tego i imiennie oznaczonych skrytek radnych. Dopuszcza się przesłanie zawiadomień i materiałów pocztą elektroniczną, na adres wskazany przez radnego.
 3. Zawiadomienie o sesji podaje się do wiadomości publicznej w BIP.
 4. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdaniu z wykonania budżetu dostarcza się radnym najpóźniej   na 14 dni przed sesją.
 5. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek    o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
 6. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynają bieg od dnia złożenia zawiadomień   i  projektów w skrytkach radnych, wysłania pocztą elektroniczną lub doręczenia  powiadomień w inny sposób i nie obejmują dnia odbywania sesji.

§ 19.

 1. Przed każdą sesją Przewodniczący ustala listę osób zaproszonych na sesję.
 2. W sesjach Rady uczestniczą - z głosem doradczym – Burmistrz, Zastępca Burmistrza oraz Sekretarz, Skarbnik Miasta i radca prawny Urzędu Miasta w Giżycku.
 3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani – za akceptacją i pośrednictwem Burmistrza - kierownicy miejskich jednostek oraz Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta.

Przebieg sesji

§ 20.

Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsce.

§ 21.

Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych  w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§ 22.

 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
 2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie   na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
 3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 można postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub wadliwie przygotowane materiały, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie   lub rozstrzygnięcie spraw.
 4. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia Przewodniczący może przerwać obrady i - jeżeli nie może zwołać quorum - wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji; z tym, że uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc. Gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu, Rada nie może wówczas podejmować uchwał.
 5. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

§ 23.

 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący.
 2. Dla nadania odpowiedniego wyrazu wydarzeniom szczególnej rangi, wręczania odznaczeń, nagród, medali i nadawania tytułów honorowych, porządek obrad tej sesji obejmuje wyłącznie realizację celu jej zwołania.
 3. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

§ 24.

 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: "Otwieram ... sesję Rady Miasta Giżycka".
 2. Czas od otwarcia sesji do jej zamknięcia uważa się za czas trwania sesji, dotyczy  to także sesji obejmujących więcej niż jedno posiedzenie.
 3. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

§ 25.

Po otwarciu sesji Przewodniczący stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

 

§ 26.

 1. Kolejność porządku obrad obejmuje w szczególności:

1)      przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;

2)      sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady;

3)      rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska;

4)      interpelacje i zapytania radnych;

5)      odpowiedzi na wcześniejsze interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;

6)      wolne wnioski, informacje i komunikaty.

§ 27.

 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza.
 2. Interpelacje dotyczą spraw miejskiej wspólnoty.
 3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
 4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego; Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.
 5. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej, w terminie do 14 dni - na ręce Przewodniczącego.
 6. Odpowiedzi na interpelację udziela Burmistrz lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Burmistrza.
 7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego o wystąpienie do niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi, wskazując zakres uzupełnienia.
 8. Przewodniczący informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach  na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

§ 28.

 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Miasta, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
 2. Zapytania formułowane są ustnie lub pisemnie, składane w trakcie sesji na ręce    Przewodniczącego, a w trakcie obrad Komisji na ręce jej Przewodniczącego.
 3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela  odpowiedzi pisemnej w terminie 21 dni.

§ 29.

 1. Przewodniczący prowadzi sesję według uchwalonego porządku otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
 2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, może jednak  w uzasadnionych przypadkach udzielić głosu poza kolejnością.
 3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego .
 4. Przewodniczący  może zabierać głos w każdym momencie obrad.
 5. Przewodniczący może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

§ 30.

 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem sesji, zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji. Przewodniczący może zażądać przedstawienia zgłoszonego wniosku w formie pisemnej.
 2. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "  do rzeczy".
 3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia, albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
 4. Każdy z radnych może zgłosić wniosek o ograniczenie czasu poszczególnych wystąpień oraz wniosek o zamknięcie dyskusji nad określonym punktem obrad. Wnioski te Przewodniczący poddaje pod głosowanie.
 5. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie spośród publiczności, przy czym postanowienia ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio. Osobie z publiczności, która swym zachowaniem lub wystąpieniami uchybia powadze sesji lub w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad Przewodniczący może, po uprzednim ostrzeżeniu, nakazać opuszczenie sali obrad.

§ 31.

Na wniosek radnego Przewodniczący przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

§ 32.

 1. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością zgłoszeń w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:

1)      stwierdzenia quorum;

2)      zmiany porządku obrad;

3)      zarządzenia głosowania tajnego lub imiennego;

4)      zamknięcia listy mówców lub zgłoszeń do dyskusji;

5)      ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów;

6)      odesłania projektu uchwały do komisji;

7)      przeliczenia głosów;

8)      przestrzegania zasad obradowania;

9)      zarządzenia przerwy;

10)  zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały;

11)  przerwania sesji.

 1. Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod głosowanie członków Rady.

§ 33.

 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego.
 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

§ 34.

 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków,           a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
 2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania.
 3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§ 35.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę:  " Zamykam ... sesję Rady Miasta Giżycka".

§ 36.

 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
 2. Uchylenia lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.
 3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

§ 37.

 1. Pracownik Biura Rady sporządza z każdej sesji protokół w terminie 14 dni od daty zamknięcia sesji.
 2. Przebieg sesji nagrywa się na cyfrowe nośniki audiowizualne. Nagranie przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu z tej sesji przez Radę i publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż 3 dni robocze po zakończeniu sesji.
 3. Kopie nagrania sesji i komisji archiwizuje się i przechowuje w Biurze Rady Miasta.

§ 38.

 1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg, a w szczególności powinien zawierać:

numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia                                         i zakończenia oraz wskazywać numer uchwały, nazwisko i imię przewodniczącego obrad i protokolanta;

1)      stwierdzenie prawomocności posiedzenia;

2)      nazwiska i imiona nieobecnych członków Rady, nazwiska osób delegowanych  na posiedzenie przez Burmistrza i zaproszonych gości;

3)      odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji;

4)      przyjęty porządek obrad;

5)      przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień;

6)      przebieg głosowania z wyszczególnieniem głosów "za", "przeciw", "wstrzymujących się" oraz głosów nieważnych;

7)      podpis Przewodniczącego obrad, sekretarza i protokolanta.

 1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, złożone na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego.
 2. Do protokołu, przed jego zatwierdzeniem, radni mogą zgłaszać poprawki   lub uzupełnienia, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta, ewentualnie po przesłuchaniu zapisu audiowizualnego przebiegu sesji.
 3. Uchwały doręcza się Burmistrzowi najpóźniej 4 dni po zakończeniu sesji.

Uchwały

§ 39.

Uchwały Rady a także deklaracje, oświadczenia, apele i opinie są sporządzone   w formie odrębnych dokumentów.

§ 40.

 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:

1)   radnemu;

2)   Burmistrzowi;

3)   grupie co najmniej 200 osób mających prawo wybierania do Rady.

 1. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

1)      tytuł uchwały;

2)      podstawę prawną;

3)      dokładną merytoryczną treść;

4)      w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały;

5)      określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu;

6)      wejścia w życie uchwały  lub ustalenie terminu obowiązywania.

 1. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
 2. Projekty uchwał przedkładane Radzie muszą być zaopiniowane co do ich zgodności    z prawem przez radcę prawnego lub adwokata obsługującego Urząd  Miasta.    W przypadku stwierdzenia przez opiniującego niezgodności projektu    z obowiązującym prawem opinia winna zawierać szczegółowe uzasadnienie   ze wskazaniem przepisów prawa, które narusza projekt uchwały.
 3. Negatywna opinia nie wstrzymuje procedowania Rady nad uchwałą.
 4. Projekty uchwał składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego. Wnosząc projekt wnioskodawca wskazuje swego przedstawiciela upoważnionego  do reprezentowania go w pracach nad projektem, jeżeli nie będzie przedstawiał  projektu  osobiście.
 5. Grupa osób, o której mowa w ust.1 pkt.3 może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą przez złożenie podpisów pod projektem uchwały. W miejscu zbierania podpisów musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały oraz wskazany przedstawiciel  do reprezentowania go w pracach nad projektem. Osoba udziela poparcia projektowi uchwały oraz wskazuje przedstawiciela, składając na wykazie, obok swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręczny podpis. Na każdej stronie wykazu musi znajdować się tytuł projektu uchwały.

§ 41.

Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych    i neologizmami.

§ 42.

 1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu  jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.
 2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika,                 że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Burmistrza.

§ 43.

 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

§ 44.

 1. Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz   z protokołami sesji Rady.
 2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

Procedura głosowania

§ 45.

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

 

§ 46.

 1. Głosowanie odbywa się jawnie i imiennie za pomocą elektronicznego systemu  do głosowania lub przez podniesienie  ręki, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 2. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący.

§ 47.

 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart opatrzonych pieczęcią Rady.
 2. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 członków wyłonionych spośród radnych, którzy nie zostali ujęci na kartach do głosowania                  i których wynik wyborów bezpośrednio nie dotyczy. Komisja wyłania spośród siebie przewodniczącego.
 3. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
 4. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
 5. Wyniki głosowania tajnego ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytując protokół podpisany przez wszystkich członków komisji
 6. Protokół komisji i karty z oddanymi głosami stanowią załącznik do protokołu sesji.

§ 48.

 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
 2. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
 3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich o zgodę na kandydowanie   i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.
 4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§ 49.

 1. Jeżeli oprócz wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku, w pierwszej kolejności Rada głosuje  nad wnioskiem o odrzuceniu wniosku o podjęciu uchwały.
 2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
 3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
 4. W wypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust. 2.
 5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek  do projektu uchwały.
 6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
 7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§ 50.

 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek  lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za"  czy "przeciw".
 2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

§ 51.

 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek  lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
 2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza,   że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała co najmniej liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady.
 3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddany głos.
 4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów   o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

Radni

§ 52.

 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem  na liście obecności.

§ 53.

 1. Radny ma prawo domagać się wniesienia do porządku sesji lub posiedzeń komisji spraw, które uważa za społecznie pilne i uzasadnione.
 2. Radny ma prawo podejmować interwencje i składać wnioski w instytucjach, których te wnioski dotyczą.
 3. Radny ma prawo kierować do Burmistrza interpelacje we wszystkich sprawach wspólnoty samorządowej.
 4. Radny ma prawo korzystać z wyznaczonych do tego pomieszczeń Urzędu Miasta   i miejskich jednostek organizacyjnych w celu odbywania spotkań                   z wyborcami.
 5. Spotkania z wyborcami, w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomości publicznej, radni powinni odbywać nie rzadziej niż dwa razy                     w roku.

§ 54.

 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie                 z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
 2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycję na piśmie Przewodniczącemu.
 3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

§ 55.

Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych    z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

 

Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego

§ 56.

 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
 2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

§ 57.

 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
 2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

 

Rozdział V.

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 58.

 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni w liczbie ustalonej przez Radę, stosownie  do postanowień § 12 ust. 3; w tym przedstawiciele wszystkich klubów z wyłączeniem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.
 2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
 3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna                         na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 59.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej                                   i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.

§ 60.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej pracach jeśli dotyczą one jego interesu prawnego.
 2. O wyłączeniu w rozumieniu ust. 1 decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
 4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji                      o wyłączeniu do Rady - w terminie - 7 dni od daty powzięcia wiadomości                                o treści tej decyzji.

Zasady kontroli

§ 61.

 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych pod względem:

1)      legalności;

2)      gospodarności;

3)      rzetelności;

4)      celowości;

5)      oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

 1. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Miasta. Opiniuje wykonanie budżetu Miasta   i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
 2. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresach           i w formach wskazanych w uchwałach Rady.
 3. Komisja Rewizyjna bada skargi skierowane do Rady, a dotyczące działalności Burmistrza Miasta. W wyniku swojej pracy wydaje opinie, w której określa czy skarga jest zasadna, czy bezzasadna oraz sporządza uzasadnienie.
 4. Uchwała Komisji Rewizyjnej zawierająca opinię Komisji w przedmiocie skargi przekazywana jest do rozpatrzenia Radzie Miasta. Komisja nie może rozpatrywać ponownie tej samej skargi po podjęciu uchwały o wyrażeniu opinii.
 5. Zakaz nie dotyczy spraw przekazanych przez Radę do ponownego rozpatrzenia.

§ 62.

 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

1)      kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu   lub obszerny zespół działań tego podmiotu;

2)      problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności;

3)      sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

§ 63.

 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe i problemowe  w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
 2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej    i problemowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.

§ 64.

 1. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 30 dni roboczych.
 2. Kontrola problemowa i sprawdzająca nie powinna trwać dłużej niż 10 dni roboczych.

§ 65.

 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem,   co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).
 2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli   lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
 3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
 4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.
 5. Komisja Rewizyjna obowiązana jest do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.

§ 66.

 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne                 i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 61 ust. 1.
 2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
 3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia                                                  i oświadczenia kontrolowanych.

Tryb kontroli

§ 67.

 1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków Komisji.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
 3. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
 4. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 3 oraz dowody osobiste.

§ 68.

 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, kierownika jednostki i Burmistrza, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienia.
 2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontrolujący zawiadamia  o tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego.

§ 69.

 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki  i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwiać kontrolującym wstęp do obiektów                  i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
 3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności,                   o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
 4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust 3.

§ 70.

Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

Protokoły kontroli

§ 71.

 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli - w terminie 14 dni od daty jej zakończenia - protokół pokontrolny, obejmujący:

1)      nazwę i adres kontrolowanego podmiotu;

2)      imię i nazwisko kontrolujących;

3)      daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;

4)      określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;

5)      imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu;

6)      przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazującej na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte                     w protokole;

7)      datę i miejsce podpisania protokołu;

8)      podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.

 1. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 72.

 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
 2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 73.

 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
 2. Uwagi, o których mowa w ust. 1, składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§ 74.

 1. Protokół pokontrolny przyjmuje i zatwierdza na posiedzeniu Komisja Rewizyjna.
 2. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu - otrzymują: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Burmistrz  i kierownik kontrolowanego podmiotu.

Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 75.

 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
 2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:

1)      terminy odbywania posiedzeń;

2)      terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej i problemowej.

 1. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie  do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

§ 76.

 1. Komisja Rewizyjna składa Radzie - w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku - roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
 2. Sprawozdanie powinno zawierać:

1)      liczbę, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli;

2)      wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli;

3)      wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną;

4)      wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli.

 1. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie    ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot  i termin złożenia sprawozdania.

 

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 77.

 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez   jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 1, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemnie umotywowany wniosek:

1)      Przewodniczącego Rady;

2)      nie mniej niż 5 radnych;

3)      nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej;

 1. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział jej członkowie, radni oraz zaproszone osoby. Radni nie będący członkami Komisji Rewizyjnej oraz zaproszone osoby mogą zabierać głos w dyskusji i składać wnioski, bez prawa udziału   w głosowaniu.
 2. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien    być podpisany przez wszystkich członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu.

§ 78.

 1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
 2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem miejskim do zawarcia stosownej umowy w imieniu Miasta.

§ 79.

 1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
 2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji                          i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
 4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
 5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji   w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

§ 80.

Komisja Rewizyjna może występować do Rady w sprawie wniosku                                         o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

Rozdział VI.

Zasady działania klubów radnych

§ 81.

 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
 2. Klub może utworzyć co najmniej trzech radnych.
 3. Przynależność do klubów jest dobrowolna.
 4. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić Przewodniczącemu Rady w ciągu 7 dni    od dnia zebrania założycielskiego.
 5. Zgłoszenie utworzenia klubu radnych powinno zawierać:

1)      imię i nazwisko przewodniczącego;

2)      listę członków klubu z określeniem funkcji wykonywanych w klubie;

3)      nazwę klubu, jeżeli ją klub posiada.

 1. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu    jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§ 82.

 1. Przedstawiciele klubów mogą przedstawiać stanowiska klubów w zakresie organizacji i trybu działania Rady, oraz we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad Rady, i występować z inicjatywą uchwałodawczą w ich imieniu.
 2. Radny może należeć tylko do jednego klubu.

§ 83.

 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy, które należy przedłożyć Przewodniczącemu Rady w terminie 30 dni od daty ich przyjęcia.
 2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Miasta.

§ 84.

Na wniosek przewodniczących klubów Burmistrz obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

§ 85.

 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji jest równoznaczny                             z rozwiązaniem klubów.
 2. Kluby ulegają wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwały ich członków    lub gdy liczba członków klubu spadnie poniżej trzech.

Rozdział VII.

Organ wykonawczy Miasta

§ 86.

 1. Organem wykonawczym Miasta jest Burmistrz.
 2. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Miasta niezastrzeżonymi do kompetencji Rady    i reprezentuje Miasto na zewnątrz. 
 3. Burmistrz wykonuje:

1)      uchwały Rady;

2)      przypisane prawem zadania i kompetencje;

3)      zadania powierzone, o ile wykonanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego;

4)      inne zadania określone ustawami i niniejszym statutem.

§ 87.

1. Komisje Rady mogą zapraszać na ich posiedzenia Burmistrza lub za jego             pośrednictwem naczelników wydziałów. Zaproszenie składa przewodniczący najpóźniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.

2. Na pisemny wniosek złożony przez Komisję Rady, Burmistrz jest obowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania.

Rozdział VIII.

Zasady dostępu i korzystania z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza

§ 88.

Zainteresowanym udostępnia się dokumenty na zasadach określonych w przepisach  o udostępnianiu informacji publicznej.

§ 89.

 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady, w dniach pracy i godzinach urzędowania Biura Rady.
 2. Dokumenty z zakresu działania Burmistrza oraz Urzędu udostępniane są    za
 3. pośrednictwem  Wydziału Ogólnego Urzędu Miasta, w dniach i godzinach pracy
 4. Urzędu.

 

Rozdział IX.

Postanowienia końcowe

§ 90.

 

1. Tracą moc, z zastrzeżeniem postanowień §91 Statutu uchwały Rady Miejskiej                 

     w  Giżycku:

1)  VI/22/03 z dnia 28 lutego 2003r.w sprawie Statutu Miasta Giżycka;

2)  VIII/33/03 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Giżycka;

3)  XXXI/53/05 z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany Statutu Miasta

     Giżycka;

4)  VI/23/07 z dnia 2 marca 2007r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Giżycka.

§ 91.

 1. Do czasu przyjęcia uchwały w sprawie herbu, flagi oraz łańcucha Burmistrza i Przewodniczącego stosuje się dotychczas obowiązujący herb, flagę oraz łańcuch Burmistrza i Przewodniczącego.
 2. W okresie do 31 grudnia 2016 roku może być używane dotychczasowe określenie Miasta, Rady oraz Urzędu.
 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.12.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Piotrowska - Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2012 11:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1268
08 lutego 2012 12:44 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
08 lutego 2012 12:44 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
08 lutego 2012 12:43 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.