Uchwały Rady - archiwum

Uchwała nr XXXVII/138/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.

Uchwała nr XXXVII/138/05
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 30 grudnia 2005r.

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2006r.


Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r., stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Wiceprzewodnicząca

Halina Karpienia

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2006 15:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 976
10 stycznia 2006 15:50 (Administrator) - Dodano załącznik
10 stycznia 2006 15:48 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu