Uchwały Rady - archiwum

Uchwała nr XXXVII/140/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości

Uchwała nr XXXVII/140/05
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 30 grudnia 2005r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
oraz ich wysokości.

Na podstawie art. 7a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 Nr 13 poz. 123, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 41 poz. 364, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 62 poz. 1568, Nr 96 poz. 874, Nr 213 poz. 2081, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 11 poz. 96, Nr 261 poz. 2598, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 131 poz. 1091, Nr 132 poz. 1111) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 58, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. nr 172 poz. 1441) Rada Miejska, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Burmistrz Miasta Giżycka może ustanawiać i przyznawać nagrody indywidualne lub zbiorowe, o charakterze finansowym lub honorowym.
2. Nagrody mogą otrzymywać mieszkańcy Giżycka oraz osoby, których działalność
związana jest z Giżyckiem.

§ 2. Burmistrz może przyznać nagrody z inicjatywy własnej lub na wniosek:
1) radnych,
2) stowarzyszeń zrzeszających twórców,
3) instytucji kultury,
4) środowiska twórczego lub grup osób z danego środowiska twórczego.

§ 3. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
2) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje
o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana,
3) uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie charakteru działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenie dla kultury.

§ 4. 1. Wnioski w sprawie przyznania nagród składa się do dnia 30 kwietnia każdego
roku.
2. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.


3. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1. złożenia po terminie,
2. cofnięcia przez wnioskodawcę,
3. rezygnacji kandydata,
4. braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie

§ 5.Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden raz.

§ 6. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.

§ 7. Najwyższa wartość przyznawanej nagrody nie może przekroczyć kwoty 3.000,00 zł
(słownie: trzy tysiące złotych).

§ 8. Nagrody finansowe wypłacane są ze środków budżetu Miasta.

§ 9. Informacje o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości.

§ 10.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Wiceprzewodnicząca

Halina Karpienia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2006 15:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2369
11 stycznia 2006 15:10 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu