Uchwały Rady - archiwum

Uchwała nr XXXII/70/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/55/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie nabycia lokali mieszkalnych na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko

Uchwała nr XXXII/70/05
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 20 czerwca 2005r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/55/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie nabycia lokali mieszkalnych na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje :


§1.W uchwale nr XXXI/55/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie nabycia lokali mieszkalnych na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko §1 otrzymuje brzmienie:” Wyrazić zgodę na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokali mieszkalnych położonych w granicach administracyjnych Miasta Giżycko, od Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej za łączną cenę nieprzekraczającą 750 000zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Andrzej Kralkowski
Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lipca 2005 11:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 682
14 lipca 2005 11:02 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu