Uchwały Rady - archiwum

Uchwała nr XXXIII/74/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 września 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005 rok

Uchwała nr XXXIII/74/05
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 2 września 2005 roku
w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.109 ,art.110 i art.124 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r Nr 15,poz.148, z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

I. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 654.400 zł
w tym:
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek 475.172 zł
Dział 758 Różne rozliczenia 44.400 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie 88.332 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia 41.569 zł
Dział 852 Pomoc społeczna 3.700 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.227 zł.

II. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.644.400 zł
w tym:
Dział 710 Działalność usługowa 40.000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie 237.400 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia 102.000 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 990.000 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 275.000 zł

§ 2.

Dokonać w planie wydatków budżetowych zmian - przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami:
I. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.923.260 zł
w tym:
Dział 600 Transport i łączność 4.000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie 1.534.260 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia 35.000 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 840.000 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 500.000 zł

II. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.823.260 zł
W tym:
Dział 600 Transport i łączność 124.000 zł
Dział 710 Działalność usługowa 40.000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie 1.534.260 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia 35.000 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50.000 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40.000 zł.
Załącznik nr 1 stanowi szczegółowy zapis zmian ,nr 2 zaktualizowany załącznik inwestycyjny, nr 3 wykaz wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, nr 4 źródła sfinansowania deficytu w 2005 roku, nr 5 prognozę kwoty długu gminy, nr 6 zaktualizowany wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, nr 7 wykaz dotacji podmiotowych dla zakładów budżetowych, nr 8 przedstawia sytuację finansową gminy.


§ 3.
1.Budżet po zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych - 52.028.001 zł
Plan wydatków budżetowych - 57.730.513 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 5.702.512 zł są:
- kredyty i pożyczki 2.190.000 zł
- wolne środki wynikające z rozliczenia
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3.512.512 zł.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Przewodniczący

Andrzej Kralkowski

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 września 2005 06:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 906
07 września 2005 07:16 (Administrator) - Dodano załącznik
07 września 2005 07:14 (Administrator) - Dodano załącznik
07 września 2005 07:13 (Administrator) - Dodano załącznik