Przetargi

Modernizacja zagospodarowania zielenią rabat miejskich

Urząd Miejski w Giżycku

al. 1 Maja 14, 11 - 500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –

Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm. na wykonanie zadania:

„Modernizacja zagospodarowania zielenią rabat miejskich.”

I. Przedmiot zamówienia:

Modernizacja zagospodarowania zielenią rabat miejskich w następujących lokalizacjach:

- przed budynkiem przy ul Kętrzyńskiego 1,

- przed budynkiem ul. Mickiewicza 6 w Giżycku.

II. Zakres przedmiotowy zamówienia:

Wykonanie prac polegających na modernizacji zagospodarowania zielenią poprzez usunięcie istniejącej darni, posadzenie bylin i krzewów, umieszczenie obrzeży trawnikowych oraz kamiennych, rozłożenie agrowłókniny, uzupełnienie rabat żwirem.

Lokalizacja inwestycji: teren zieleni przed budynkiem przy ul. Kętrzyńskiego 1 (od strony podwórka) oraz teren zieleni przed budynkiem przy ul. Mickiewicza 6 (od strony ulicy) w Giżycku.”

Zakres prac obejmuje:

1.      Teren obejmujący zieleniec przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Kętrzyńskiego 1 w Giżycku – fragment działki nr 2-1455, teren objęty opracowaniem wynosi 80 m².

Prace przewidziane na wyżej wymienionym fragmencie:

 

a)      Zakup i dostawa materiałów tj. kruszywa, otoczaków, agrowłókniny wraz ze szpilkami, obrzeży rabatowych oraz roślin do nowych nasadzeń,

b)      wyznaczenie zakresu rabat i zdjęcie darni z terenu zieleńców od strony podwórka,

c)      ułożenie obrzeża trawnikowego szarego lub czarnego o wys. 15 cm na granicy rabaty i trawnika, na długości 80 mb, w taki sposób, aby obrzeże nie było widoczne,

d)      rozłożenie agrowłókniny czarnej (90g/m²) pod terenem uzupełnianym żwirem (łącznie 80 m2) wraz z przymocowaniem jej do gruntu odpowiednimi szpilkami,

e)      posadzenie na terenie utworzonej rabaty: 29 sztuk jałowców płożących ‘Wiltonii’,  62 sztuk rozchodnika okazałego w różnych odmianach, 25 sztuk rozplenicy japońskiej oraz 24 sztuk roślin z gatunku hortensja bukietowa ‘Vanille Fraise’ - według wzoru wyznaczonego na rysunku projektu,

f)       wypełnienie przestrzeni wskazanych na projekcie żwirem warstwą grubości 5 cm (żwir kolorowy o frakcji 16-32 mm, łącznie 4,25 m3),

g)      obfite podlanie wykonanych nasadzeń.

 2.      Teren obejmujący zieleniec przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 6  w Giżycku – fragment działki nr 2-500/4, teren objęty opracowaniem wynosi 80 m².

Prace przewidziane na wyżej wymienionym fragmencie:

 

a)      Zakup i dostawa materiałów tj. kruszywa, otoczaków, agrowłókniny wraz ze szpilkami, obrzeży rabatowych oraz roślin do nowych nasadzeń,

b)      wyznaczenie zakresu rabat i zdjęcie darni z terenu zieleńców od strony ulicy,

c)      ułożenie obrzeża trawnikowego szarego lub czarnego o wys. 15 cm na granicy posadzonych roślin i żwirowej nawierzchni, na długości 40 mb, w taki sposób, aby obrzeże nie było widoczne,

d)      ułożenie obrzeża z kamienia polnego na odcinkach wskazanych na planie,

e)      posadzenie na terenie utworzonej rabaty: 48 sztuk pióropusznika strusiego, 128 sztuk bergenii sercolistnej, 10 sztuk funkii w dużych odmianach oraz 16 sztuk funkii w małych odmianach - według wzoru wyznaczonego na rysunku projektu,

f)       wypełnienie przestrzeni wskazanych na projekcie żwirem warstwą grubości 5 cm (żwir kolorowy o frakcji 16-32 mm, łącznie 4,25 m3),

g)      obfite podlanie wykonanych nasadzeń.

 

UWAGI:

  1. Wszelkie zmiany w obrębie kształtu projektu lub materiałów i roślin wskazanych w projekcie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

Wypełniony prawidłowo formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1.

IV. Termin wykonania zamówienia: do 15.10.2020 r.

V. Oferta wariantowa.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

VI. Oferta częściowa.

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

VII. Zamawiający zastrzega prawo:

a) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

b) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie, bez podania przyczyny,

c) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

d) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e) żądania szczegółowych informacji wyjaśnień od Wykonawcy na każdym etapie postępowania,

f) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

VIII. Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia 29.09.2020 r. o godz. 12.00. Oferty dostarczone do siedziby Zamawiającego należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku,  al. 1 Maja 14, pok. nr 7, w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Modernizacja zagospodarowania zielenią rabat miejskich.”

IX. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.09.2020 r. o godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego, pokój 110.

X. Osobą uprawnioną do porozumiewania z Wykonawcami jest:

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Edyta Polak –

e-mail: edyta.polak@gizycko.pl, tel. 87 7324 131.

XI. Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 %.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.09.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Edyta Polak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2020 12:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Polak
Ilość wyświetleń: 123
29 września 2020 15:08 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika [skan__powiadomienia_o_wyniku_postepowania__rabaty_miejskie_2020_wrzes ien.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2020 12:48 (Edyta Polak) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
21 września 2020 12:48 (Edyta Polak) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)