Przetargi

MOSiR - PRZETARG OFERTOWY NA NAJEM LOKALU W BUDYNKU GŁÓWNYM PORTU „EKOMARINA GIŻYCKO” DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

 NA NAJEM LOKALU W BUDYNKU GŁÓWNYM PORTU „EKOMARINA GIŻYCKO”

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

 

I.  ORGANIZATOR PRZETARGU

Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5

Strona internetowa: www.ekomarinagizycko.pl

 

II. PRZEDMIOT PRZETARGU

1. Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowych z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych w zakresie sportu z terenu Giżycka.

2. Lokal przeznaczony do najmu zlokalizowany jest w budynku głównym portu „Ekomarina Giżycko” przy ul. Dąbrowskiego 14 i oznaczony numerem: 1/11 o pow. 29,7 m2.
3. Okres na jaki będzie zawarta umowa najmu – od 01.07.2020 do 31.12.2021 r.

4. W lokalu nie może być prowadzona działalność gospodarcza z wyjątkiem biura

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie oraz być podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę podpisującą. W przypadku dostarczenia kopii dokumentu winna być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez osobę podpisującą ofertę.

3. Oferta powinna zawierać numer lokalu, o który ubiega się oferent.

4. Całość należy umieścić w zamkniętej kopercie. Oznakowanie koperty powinno zawierać:

a) nazwę i adres organizatora przetargu;

b) nazwę, adres i numer telefonu oferenta,

c) numer lokalu, na którego najem ubiega się oferent,

c) koperta winna być opatrzona dopiskiem „Nie otwierać przed 30.06.2020 r.godz.9.00”.

 

5. Oferent może wycofać złożoną ofertę, składając pisemne oświadczenie woli organizatorowi przetargu, nie później niż do dnia 30.06.2020 r. do godz.8.30.

6. Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w Istotnych Warunkach Przetargu dokumenty.

 

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę do tego upoważnioną.

8. Każdy z Oferentów ma prawo uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. W trakcie publicznego otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Oferentów, a także informacje dotyczące ceny. Po zamknięciu publicznego otwarcia ofert nastąpi część niejawna przetargu -ocena ofert.

9. Po zakończeniu oceny ofert MOSiR niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o unieważnieniu przetargu.

10. MOSiR zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

11. MOSiR zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także zmiany warunków przetargu.

 

 

 

 

 

IV. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

  1. Dane oferenta:

a)      nazwa, adres i numer telefonu oferenta

b)      forma prawna

c)      numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji

d)      data wpisu, rejestracji lub utworzenia,

e)      imiona i nazwiska osób reprezentujących

f)       numery NIP i REGON

  1. Numer lokalu, na najem którego ubiega się oferent
  2. Zestawienie wydarzeń promujących Giżycko, które Oferent będzie organizować lub wspierać w najbliższych 3 latach.
  3. Aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie wydane  na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej organizacji wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania oferty.
  4. Statut, umowa lub akt założycielski organizacji opatrzony potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem.

 

 

V. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Kryterium wyboru oferenta jest jego planowana aktywność w zakresie promocji Giżycka (1-60 pkt) oraz miesięczna cena brutto stawki czynszu za najem lokalu (1-40 pkt).

2. Wygrywa oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów.

3. Cenę wywoławczą (minimalną) miesięczną ustala się w wysokości 50,- zł brutto.

 

VI. WYJAŚNIENIA

1. Oferent może zwracać się z prośbą o wyjaśnienia dotyczących wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując zapytanie drogą mailową ekomarina@gizycko.pl lub pisemnie na adres Organizatora przetargu, najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

2. Oferent może przed złożeniem oferty zapoznać się z miejscem świadczenia usługi.

3. Do kontaktów z Oferentami w sprawie postępowania upoważniony jest:

 Z-ca Dyrektora MOSiR – Dariusz Klimaszewski (od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00 tel. 509 805 635 ).

 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać na adres Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji podany w rozdziale
1 niniejszych Istotnych Warunków Przetargu (liczy się data i godzina wpływu do biura MOSiR-u) lub złożyć osobiście w siedzibie MOSiR-u do dnia 30.06.2020 r. do godz.8.30.

 

VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu  dnia 30.06.2020 r. o godz. 9.00. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora MOSiR w Giżycku.

3. O wyborze oferty Oferenci zostaną powiadomieni nie później niż 2 dni robocze po zakończeniu pracy Komisji Przetargowej..

 

IX. ZAWARCIE UMOWY

1. Podpisanie umowy nastąpi nie później niż 01.07.2020 r.

2. Oferty niezgodne z warunkami przetargu zostaną odrzucone.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.06.2020
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Mieńko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2020 13:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz- Janowska
Ilość wyświetleń: 160
30 czerwca 2020 12:59 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [pro_nautis.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 czerwca 2020 13:52 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [zalacznik_graficzny.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 czerwca 2020 13:51 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)