Przetargi

Wykonanie letnich nasadzeń na terenie miasta Giżycka wraz z ich pielęgnacją do 30 września 2020r.

 

Urząd Miejski w Giżycku

al. 1 Maja 14, 11 500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

 

zaprasza do składania ofert 

w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –

Kodeks cywilny t.j. Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1145 ze zm. na wykonanie zadania:

 

„Wykonanie letnich nasadzeń na terenie miasta Giżycka wraz z ich pielęgnacją

do 30 września 2020r.”

 

 

I. Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie letnich nasadzeń na terenie miasta Giżycka wraz z ich pielęgnacją do 30 września 2020r.”


II. Zakres przedmiotowy zamówienia:

Wykonanie letnich nasadzeń sezonowych oraz trwałychna terenie miasta Giżycka z 2628 sztuk roślin wraz z pielęgnacją posadzonych roślin do dnia 30 września 2020 roku oraz przygotowaniem stanowisk poprzez usunięcie wcześniejszych nasadzeńz bratków i uzupełnienie ziemią donic na Pasażu Portowym. Nasadzenia obejmują tereny rabat gruntowych, jak również w donicach ustawionych na gruntach miejskich.

Lokalizacja nasadzeń:

- Kino Fala – rabata okrągła

- Pl. Grunwaldzki – donice przy pomniku

- donice betonowe – al. 1 Maja (naprzeciw Urzędu Miejskiego) 11+1 szt.

- rondo Plac Dworcowy

- ul. Plac Dworcowy – donice

- ul. Olsztyńska - parking wysepka

- ul. Olsztyńska - donice

- ul. Olsztyńska – rabaty w chodniku

- ul. Pasaż Portowy – trzy donice okrągłe szare

- ul. Pasaż Portowy – donice kwadratowe na płycie fontanny 4 szt.

- ul. Pasaż Portowy  - donice z bylinami przy restauracjach

- donica betonowa przy schodach ul. Pasaż Portowy (przy bud. Pasaż Portowy 1A)

- ul. Warszawska – donice przy wejściu na Pasaż portowy

- ul. Jagiełły – Rondo

- ul. T. Kościuszki – Rondo Dzieci Wojny

- ul. Nadbrzeżna – kwatery w trawniku

- Rondo 15 Brygady Zmechanizowanej

 

Zakres prac obejmuje:

ETAP I

a) sukcesywny odbiór materiału nasadzeniowego od dostawcy sadzonek(dostawca: Gospodarstwo Rolne w Czyprkach Jan Puzyr, ul. Nowowiejska 29A/28, 11-500 Giżycko)do dnia15.06.2020 r. oraz dowóz na miejsce sadzenia i ewentualne tymczasowe składowanie materiału roślinnego,

b) usunięcie nasadzeń wiosennych – bratków i przygotowanie terenów rabat i donic miejskich do nowych nasadzeń (wraz z niezbędnym uzupełnieniem ziemią urodzajną),

c) usunięcie istniejących roślin (miskantów) z sześciu prostokątnych donic betonowych na Pasażu Portowym, uzupełnienie donic ziemią urodzajną i posadzenie liliowców,

d) przygotowanie do sadzenia donic na płycie fontanny na Pasażu Portowym (wypełnienie ziemią urodzajną, zapewnienie drenażu i odpływu wody z donic),

e) sadzenie według schematu przekazanego przez Zleceniodawcę oraz podlanie sadzonek 2628 sztuk roślin do dnia 22.06.2020 r.

Uwaga: Ziemia urodzajna, materiał do wykonania drenażu donic zapewnia Wykonawca. Wszelkie odpady uzyskane podczas prac objętych umową zagospodaruje Wykonawca.

ETAP II

a) Pielęgnacja terenów nasadzeń po posadzeniu (podlewanie, pielenie, nawożenie, uprzątnięcie z odpadów w razie potrzeby) w terminie od dnia sadzenia do 30.09.2020 r.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu:

Wypełniony prawidłowo formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1.


IV. Termin wykonania zamówienia:

a) etap I – do 22.06.2020 r.

b) etap II – do 30.09.2020 r.


V. Oferta wariantowa.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.


VI. Oferta częściowa.

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.


VII. Zamawiający zastrzega prawo:

a) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

b) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

c) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

d) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e) żądania szczegółowych informacji wyjaśnień od Wykonawcy na każdym etapie postępowania,

f) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.


VIII. Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia 09.06.2020 r. o godz. 10.00. Ofertę cenową proszę przesłać na adres: urzad@gizycko.pl

Oferta powinna zawierać skan wypełnionego formularza ofertowo-cenowego i być podpisana w tytule wiadomości: „Wykonanie letnich nasadzeń na terenie miasta Giżycka wraz z ich pielęgnacją do 30 września 2020 r.”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


IX. Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.06.2020 r. o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego, pokój 110.


X. Osobami uprawnionymi do porozumiewania z Wykonawcami są:

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Edyta Polak –

 e-mail: edyta.polak@gizycko.pl, tel. 87 7324 131.


XI. Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 %.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020.06.03
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Diana Czechowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 czerwca 2020 13:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Domysławski
Ilość wyświetleń: 318
09 czerwca 2020 15:00 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_wyniku_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 czerwca 2020 14:59 (Edyta Polak) - Usunięcie załącznika [img6091422020001.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 czerwca 2020 14:59 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika [img6091422020001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)