Przetargi

Zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz wiatrołomów i wiatrowałów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


Burmistrz Miasta Giżycka zaprasza do złożenia oferty na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz wiatrołomów i wiatrowałów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko:

 1. Opis przedmiotu:

Przedmiotem zapytania jest sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz wiatrołomów i wiatrowałów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2021 r.

 1. Sprzedaż drewna będzie odbywała się zgodnie z Zarządzeniem Nr 49/2019 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 05 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad gospodarowania drewnem pozyskiwanym z wycinki drzew oraz wiatrołomów z terenów należących do Gminy Miejskiej Giżycko zmienionym Zarządzeniem nr 60/2019 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 19 marca 2019 r.
 2. Dokumenty, jakie należy przedłożyć: Wypełniony i podpisany formularz ofertowo-cenowy – wg załączonego wzoru.
 3. Minimalna cena zakupu: 38,85 zł/m³ brutto.
 4. Kupujący składający ofertę nie może zaoferować ceny niższej niż minimalna cena zakupu.
 5. Kryterium wyboru: najwyższa cena.

VII. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

 • W przypadku wybrania wykonawcy i zamiaru zawarcia umowy, informacja zostanie dostarczona/wysłana niezwłocznie.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 • odwołania zapytania ofertowego i unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 • zmiany warunków postępowania do terminu otwarcia ofert, informując o tym na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl. W sytuacji, gdy Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną, może wydłużyć termin do złożenia oferty,
 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania,
 • wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.
 1. Ofertę cenową proszę przesłać do dnia 03 kwietnia 2020 r. do godz. 10:00 na adres e-mail: urzad@gizycko.pl

Oferta powinna zawierać skan wypełnionego formularza ofertowo-cenowego i być podpisana w tytule wiadomości: „Zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz wiatrołomów i wiatrowałów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko”. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Otwarcie ofert nastąpi: dnia 03 kwietnia 2020 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój 110. Nie przewiduje się możliwości obecności oferentów podczas otwarcia ofert – zagrożenie koronawirusem.
 2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Ewa Unrug-Wiszowaty, e-mail: ewa.unrug-wiszowaty@gizycko.pl, tel. 87 73 24 144 i Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Edyta Polak, e-mail: edyta.polak@gizycko.pl, tel. 87 73 24 131.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowo-cenowy – Załącznik 1

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.03.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Edyta Polak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2020 15:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Polak
Ilość wyświetleń: 445
03 kwietnia 2020 15:11 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika [img4031459290001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 marca 2020 15:46 (Edyta Polak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 marca 2020 15:45 (Edyta Polak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)