Przetargi

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę gruntu pod stanowiska nr 1-5 na Plaży Miejskiej przeznaczonych na:malowanie tatuaży henną, zaplatanie warkoczyków afrykańskich, sprzedaż waty cukrowej, pop-corn-u na planie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ STANOWSIK HANDLOWYCH

NA PLAŻY MIEJSKIEJ

 

1.      Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony                    na sezonową dzierżawę gruntu pod stanowisko na Plaży Miejskiej oznaczone                          na planie w załączniku nr 1 jako:

a)      stanowisko  nr 1 – malowanie tatuaży henną

b)      stanowisko nr 2 – warkoczyki afrykańskie

c)      stanowisko nr 3 -  wata cukrowa, pop-corn

d)     stanowisko nr 4 - warkoczyki afrykańskie

e)      stanowisko nr 5 – malowanie tatuaży henną

Każde stanowisko  ma wymiary ok. 1 m².

2.      Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Moniuszki 5  w dniu 21.02.2020 r. o godz. 1000 w formie ustnej licytacji wysokości czynszu netto z tytułu dzierżawy.

3.      Okres dzierżawy będzie trwał od 01.05.2020 do 31.08.2020 r. 

4.      Przetarg obejmuje część nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Giżycka                  na Plaży Miejskiej oznaczonej nr geod. działki 535/2.

5.      Teren nie posiada żadnych przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych i takich przyłączy nie będzie można wykonać.

6.      Dzierżawa gruntu jest bez prawa do zabudowy. Niedotrzymanie tego warunku skutkuje rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy.

7.      Wysokość stawki wywoławczej czynszu netto z tytułu dzierżawy ustala się  na kwotę 1 000,00zł. /jeden tysiąc 00/100/

8.      Minimalna wysokość postąpienia wynosi 100,00 zł. /sto 00/100/

9.      Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o należny podatek VAT.

10.  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 100,00 zł.  /sto 00/100/ (z podaniem numeru stanowiska na jakie wpłacamy wadium) na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku Nr 95 1240 5787 1111 0010 5868 4222 do dnia 19.02.2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków  na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku.

11.  Wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się                        od zawarcia umowy.

12.  Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet czynszu,                    a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwracane są niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. 

13.   Podatek od  dzierżawionego gruntu dzierżawca ma obowiązek opłacić bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego.

14.  Termin wniesienia czynszu –30.04.2020 r.

15.  Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

    podać komisji przetargowej dane:

           a)   w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr NIP,

           b)   w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek  

                 organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę,                         nr NIP

- okazać komisji  przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić                               pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby               fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartym  

               w ogłoszeniu oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń.

 

16.  Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie do 31.03.2020 r.

17.  Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów                             w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży                               na dzierżawcy.

18.  Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu    

             bez podania przyczyny.

19.  Zastrzega się, że dzierżawca nie będzie zgłaszał wobec MOSiR Giżycko roszczeń związanych z ewentualną likwidacją przejścia dla pieszych w poziomie szyn kat. E

             w km151,733 – prowadzącego z ul. Gen J. Zajączka przez tory kolejowe na teren

             Plaży Miejskiej  w Giżycku.

20.  Ogłaszający zastrzega, że w obrębie Plaży Miejskiej może ogłosić przetarg na tego typu  lub podobne punkty handlowe, a dzierżawca nie będzie z tego tytułu występować z  roszczeniem  wobec wydzierżawiającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.02.2020
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Mieńko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2020 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz- Janowska
Ilość wyświetleń: 493
21 lutego 2020 14:22 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [informacja_sidorski_2020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lutego 2020 13:58 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [klauzula_informacyjna_stanowiska_15.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lutego 2020 13:58 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_stanowiska_15.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)