Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie, dostawę oraz montaż 5 drewnianych domków handlowych półotwartych z możliwością demontażu

       Giżycko, dnia 23.01.2020 r.

 

Z A P R O S Z E N I E

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2017 r. poz. 1579).

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

 

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO

 

Zaprasza do złożenie oferty na wykonanie, dostawę oraz montaż 5 drewnianych domków handlowych półotwartych z możliwością demontażu

 

 1. 1.      Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko. ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
 2. 2.       Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż 5 domków handlowych zgodnie z poniższym opisem.

Wymiary

2,00 m x 3,00 m

Konstrukcja

sosna/świerk

Malowanie

drewochron/bejca w kolorze białym

Pokrycie dachowe

gont bitumiczny w kształcie plastra miodu w kolorze szarym

Kąt nachylenia dachu

18 stopni

Okna handlowe

trzy strony (przód-prawa oraz lewa strona)

Ścianki

obite deską boazeryjną  o grubości 18-20 mm

Wysokość ścianki

210 cm / w kalenicy 280 cm

Legar podłogowy

5/5 cm

Balik konstrukcyjny

5/5 cm

Deska dachowa

deska boazeryjna  o grubości 15 mm

Podłoga

deska + legar

Wyposażenie

domek handlowy wyposażony w 3 lub 4 składane półki, drzwi zamykane na zamek wraz z kompletem kluczy (min. 3 sztuki).

Dodatkowe informacje

domek z możliwością późniejszego demontażu i ponownego montażu, (wraz z instrukcją montażu i demontażu),  w ramach zakupu Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia z montażu i demontażu domków.

 

 

 

 1. 3.      Załącznikiem do zaproszenia jest rysunek poglądowy obrazujący domek handlowy spełniający kryteria Zamawiającego (rysunek poglądowy nie uwzględnia kolorystyki).
 2. 4.      Termin realizacji zamówienia (łącznie z dostawą i montażem)  – do 30.04.2020 r. O planowanej dostawie i montażu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego 7 dni wcześniej.
 3. 5.      Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
  1. a.      Cena: waga kryterium 100 %
 4. 6.       Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz   

                nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

                Cena wskazana w ofercie musi:

 1. a.      być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje;
 2. b.      uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia
 3. 7.      Przekazanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie protokolarnie w obecności Wykonawcy i Zamawiającego.
 4. 8.      Wymagany okres gwarancji: co najmniej 3 lata

 

     

     9.   Miejsce i termin złożenia oferty cenowej

a)      Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres: aleksandra.zalewska@gizycko.pl do dnia 31.01.2020 r. do  

        godz. 12.00.

b)     Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

 

     10.  Warunki udziału w postępowaniu

a)      złożenie oferty w wyznaczonym terminie;

 

      11. Termin związania ofertą

           - 14 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

      12. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi osobę/firmę, która zaoferuje najniższą cenę drogą mailową lub telefonicznie. Ponadto Zamawiający zamieści zestawienie ofert które wpłynęły na stronie www.bipgizycko.pl

 

     13. Podpisanie zamówienia

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację zamówienia.

 

    14. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest

Aleksandra Zalewska                       tel. (87) 732 41 22,  mail. aleksandra.zalewska@gizycko.pl                   

 

   15.Postanowienia końcowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania rozstrzygnięcia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podawania przyczyny i zwrotu ewentualnych kosztów sporządzenia oferty.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.01.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksandra Zalewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 stycznia 2020 13:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Rakus
Ilość wyświetleń: 583
04 lutego 2020 14:45 (Paulina Rakus) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 stycznia 2020 09:53 (Paulina Rakus) - Dodanie załącznika [wzor_umowy__1_strona.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2020 13:45 (Paulina Rakus) - Opublikowanie dokumentu.