Przetargi

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i realizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kościele Ewangelickim w Giżycku w roku 2020 /do 3 lutego/

 

17.04.2020 r.


Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kościele Ewangelickim w Giżycku w roku 2020
została odwołana w związku z COVID-19

 


 

Giżycko, 15 stycznia 2020 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przygotowanie i realizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kościele Ewangelickim w Giżycku w roku 2020

 

I. Postanowienia ogólne

W związku z faktem, że Zleceniodawca przedmiotu zamówienia planuje przeznaczyć na jego realizację kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zamówienie będzie realizowane na podstawie Kodeksu Cywilnego. 

 

II. Zamawiający

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

woj. warmińsko-mazurskie 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Projekt organizacji XLIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kościele Ewangelickim w Giżycku w 2020 r. w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Elementem Festiwalu jest również konkurs o „Złoty laur młodego organisty”.

 

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: lipiec - sierpień 2020 r. (koncerty w niedzielę o godz. 19.00) 

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta oraz termin ważności oferty. 

2. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena netto oraz brutto (netto + podatek VAT). 

3. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy, w tym także koszty z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich. 

4. W ofercie powinna być zawarta informacja o doświadczeniu oferenta w wykonaniu co najmniej 3 podobnych zleceń. 

 

VI. Wymagane elementy oferty

Oferta powinna zawierać następujące, obowiązkowe elementy organizacji i programu:

- koszty realizacji projektów w podziale na: honorarium wykonawców, druk materiałów promocyjnych i informacyjnych, koszty administracyjne i realizacyjne, przygotowanie organów i ich strojenie, realizacja konkursu o „Złoty laur młodego organisty” w tym nagrody, inne koszty jak kwiaty, statuetki i dyplomy.

- repertuar (rodzaj muzyki)

- środki promocji projektu

- harmonogram realizacji projektu

 

VII. Kryteria wyboru ofert:

1. Cena – 80%.

2. Liczba zrealizowanych zleceń o podobnym charakterze - festiwale –20%.

3. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona według wzoru:

                        Co 

Cp =  -------------- x 80 pkt

                     Cb

 

Cp – ilość punktów badanej ceny oferty

Co – cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach

Cb – cena oferty badanej

 

4. Punkty, które można uzyskać w kryterium „Liczba zrealizowanych zleceń o podobnym charakterze – festiwale” (Cf) zostaną przyznane zgodnie z poniższym zapisem:

od 3 do 5 festiwali – 10 pkt

> 5 festiwali – 20 pkt

 

5. Zamawiający może przyznać Oferentowi maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert według wzoru:

Po = Cp + Cf, gdzie:

Po – suma punktów uzyskana przez ofertę,

Cp – ilość punktów uzyskana przez ofertę w kryterium „Cena”,

Cf – ilość punktów uzyskana przez ofertę w kryterium „Liczba zrealizowanych zleceń o podobnym charakterze – festiwale”.

 

VIII. Termin, miejsce i forma składania ofert

  1. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: promocja@gizycko.pl do 3 lutego 2020 r. (poniedziałek) do godz. 12.00. 
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
  3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków przy wyborze oferty.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia.
  6. Warunkiem podpisania umowy będzie przedstawienie przez Wykonawcę repertuaru z podaniem wykonawców, który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, stanowić będzie załącznik do umowy.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru oferty, bez podania przyczyny zakończenia postępowania.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.01.2020
Dokument wytworzony przez: Biuro Promocji i Polityki Społecznej (BPS)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Kulas-Szyrmer
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 stycznia 2020 12:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas-Szyrmer
Ilość wyświetleń: 451
17 kwietnia 2020 12:16 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 marca 2020 14:19 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Dodanie załącznika [zeskanowano_za_pomoca_urzadzenia_wielofunkcyjnego_xerox.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2020 14:49 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Opublikowanie dokumentu.