Przetargi

Zapraszenia do składania ofet na wykonanie, dostawę oraz montaż 6 drewnianych domków handlowych półotwartych z możliwością demontażu

       Giżycko, dnia 10.01.2019 r.

 

Z A P R O S Z E N I E

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2017 r. poz. 1579).

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

 

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO

 

Zaprasza do złożenie oferty na wykonanie, dostawę oraz montaż 6 drewnianych domków handlowych półotwartych z możliwością demontażu

 

 1. 1.      Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko. ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
 2. 2.       Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż 6 domków handlowych zgodnie z poniższym opisem.

Wymiary

2,00 m x 3,00 m

Konstrukcja

sosna/świerk

Malowanie

drewochron/bejca w kolorze białym

Pokrycie dachowe

gont bitumiczny w kształcie plastra miodu w kolorze szarym

Kąt nachylenia dachu

18 stopni

Okna handlowe

trzy strony (przód-prawa oraz lewa strona)

Ścianki

obite deską boazeryjną  o grubości 18-20 mm

Wysokość ścianki

210 cm / w kalenicy 280 cm

Legar podłogowy

5/5 cm

Balik konstrukcyjny

5/5 cm

Deska dachowa

deska boazeryjna  o grubości 15 mm

Podłoga

deska + legar

Wyposażenie

domek handlowy wyposażony w 3 lub 4 składane półki, drzwi zamykane na zamek wraz z kompletem kluczy (min. 3 sztuki).

Dodatkowe informacje

domek z możliwością późniejszego demontażu i ponownego montażu, (wraz z instrukcją montażu i demontażu),  w ramach zakupu Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia z montażu i demontażu domków.

 

 

 

 1. 3.      Załącznikiem do zaproszenia jest rysunek poglądowy obrazujący domek handlowy spełniający kryteria Zamawiającego (rysunek poglądowy nie uwzględnia kolorystyki).
 2. 4.      Termin realizacji zamówienia (łącznie z dostawą i montażem)  – do 30.04.2020 r. O planowanej dostawie i montażu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego 7 dni wcześniej.
 3. 5.      Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
  1. a.      Cena: waga kryterium 100 %
 4. 6.       Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz   

                nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

                Cena wskazana w ofercie musi:

 1. a.      być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje;
 2. b.      uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia
 3. 7.      Przekazanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie protokolarnie w obecności Wykonawcy i Zamawiającego.
 4. 8.      Wymagany okres gwarancji: co najmniej 3 lata

 

     

     9.   Miejsce i termin złożenia oferty cenowej

a)      Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres: aleksandra.zalewska@gizycko.pl do dnia 20.01.2020 r. do  

        godz. 12.00.

b)     Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

 

     10.  Warunki udziału w postępowaniu

a)      złożenie oferty w wyznaczonym terminie;

 

      11. Termin związania ofertą

           - 14 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

      12. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi osobę/firmę, która zaoferuje najniższą cenę drogą mailową lub telefonicznie. Ponadto Zamawiający zamieści zestawienie ofert które wpłynęły na stronie www.bipgizycko.pl

 

     13. Podpisanie zamówienia

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację zamówienia.

 

    14. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest

Aleksandra Zalewska                       tel. (87) 732 41 22,  mail. aleksandra.zalewska@gizycko.pl                   

 

   15.Postanowienia końcowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania rozstrzygnięcia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podawania przyczyny i zwrotu ewentualnych kosztów sporządzenia oferty.

 

16.  INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po 25 maja 2018 r., przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 26 ustawy. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne: do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

2.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

-  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Giżycka, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko;

-  inspektorem ochrony danych osobowych powołany przez administratora jest Tomasz Skibiński -  NT Group Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, e-mail: dpo@gizycko.pl tel. 87 7324 113;

-  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert oraz realizacji umowy (w przypadku wyboru oferty);

-  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

-  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okres archiwizacji;

-  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

-  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

-  posiada Pani/Pan:

◦    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

◦    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

◦    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

◦    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-  nie przysługuje Pani/Panu:

◦    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

◦    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

◦    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.01.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksandra Zalewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2020 08:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Rakus
Ilość wyświetleń: 633
24 stycznia 2020 11:42 (Paulina Rakus) - Dodanie załącznika [informacja_o_braku_rozstrzygniecia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2020 08:31 (Paulina Rakus) - Opublikowanie dokumentu.
14 stycznia 2020 08:31 (Paulina Rakus) - Dodanie załącznika [wzor_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)