Przetargi

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, część 7 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe – Budynki Gimnazjum nr 2 przy ul. Warszawskiej 39 w Giżycku”.

 

Zaproszenie

 

do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego

wartości szacunkowej do 30 000€

 

 

 

 

Nazwa zamówienia: 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, część 7 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe – Budynki  Gimnazjum nr 2 przy ul. Warszawskiej 39 w Giżycku”.

 

 

 

                                              

Zamawiający :                            

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

 

 

 

                                                                                            ___________________________

podpis

 

 

                           

 

                                     

Giżycko, luty 2019 r.

1.     Informacje wprowadzające

1.1     Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na rzecz Zamawiającego na zadanie pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, część 7 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe – Budynki  Gimnazjum nr 2 przy ul. Warszawskiej 39 w Giżycku”.

a)       Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszego zaproszenia z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.

b)      Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 380 – ze zmianami), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – ze zmianami).

1.2     Dane Zamawiającego:

a)       konto bankowe:                                   Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko 

b)      nr konta bankowego:                           42 1240 5787 1111 0010 5856 4508

c)       NIP:                                                    845-19-51-457

d)      adres do korespondencji:                      Urząd Miejski w Giżycku

                                                           al. 1 Maja 14

                                                           11 – 500 Giżycko

e)       znak postępowania:                             WPI.042.9.__.2018.MB

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się powyższym znakiem.

2.     Opis przedmiotu zamówienia

2.1.   Zadanie obejmuje jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania  inwestycyjnego pn.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, część 7 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe – Budynki  Gimnazjum nr 2 przy ul. Warszawskiej 39 w Giżycku”.

2.2.   Podstawowy zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi obejmuje:

a)          Budynek dydaktyczny :

-      Wykonanie prac przygotowawczych, rozbiórkowych, w tym przenoszenie mebli i urządzeń,

-      Wykonanie wewnętrznej termoizolacji ścian zewnętrznych wraz z ościeżami

-      Wykonanie termoizolacji stropów,

-      Roboty wykończeniowe,

-      Wymiana części stolarki drzwiowej, 

-      Montaż nawiewników higrosterowanych,

-      Wymiana parapetów,

-      Remont instalacji centralnego ogrzewania,

-      Remont instalacji elektrycznej,

-      Remont instalacji teletechnicznej,

-      Wywiezienie gruzu, utylizacja odpadów,

b)          Budynek sali gimnastycznej:

-         Wykonanie prac przygotowawczych, rozbiórkowych,

-         Wykonanie hydroizolacji,

-         Wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych wraz z ościeżami,

-         Wykonanie termoizolacji stropodachu,

-         Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

-         Wymiana parapetów,

-         Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

-         Montaż drabiny,

-         Wymiana zadaszeń,

-         Montaż budek lęgowych,

-         Roboty wykończeniowe,

-         Częściowy remont utwardzeń,

-         Remont instalacji centralnego ogrzewania,

-         Montaż kolektorów słonecznych,

-         Remont instalacji elektrycznej i odgromowej,

-         Budowa instalacji fotowoltaicznej,

-         Budowa instalacji teletechnicznej,

-         Wywiezienie gruzu, utylizacja odpadów,

c)          Budynek biblioteki:

-         Wykonanie prac przygotowawczych, rozbiórkowych, w tym przenoszenie mebli i urządzeń,

-         Wykonanie hydroizolacji,

-         Wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych wraz z ościeżami,

-         Roboty wykończeniowe,

-         Wymiana części stolarki drzwiowej,

-         Montaż nawiewników higrosterowanych w stolarce okiennej,

-         Wymiana parapetów,

-         Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

-         Częściowy remont utwardzeń,

-         Wywiezienie gruzu, utylizacja odpadów,

2.3.   Dokumentacja techniczna i przetargowa znajduje się na stronie Zamawiającego:

http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/453841/

2.4.   Inspektor Nadzoru zapewni poniższy kluczowy personel do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych:

-        inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej – koordynator prac poszczególnych branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego,

-        inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  wodociągowych i kanalizacyjnych,

-        inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

-        inspektora nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

2.5.   Zaleca się aby Wykonawca odwiedził i zbadał plac budowy oraz jego otoczenie i pozyskał dla siebie, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu ofert oraz przy zawieraniu umowy na wykonie robót gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji ponosi Wykonawca.

3.     Termin i miejsce wykonania zamówienia

3.1     Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do dostarczenia opracowania badań termowizyjnych po zakończeniu inwestycji.

3.2     Miejsce wykonania zamówienia – ul. Warszawska 39 w Giżycku.

4.     Zawartość oferty

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:   

-        Formularz oferty cenowej przygotowany zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1 do zaproszenia,

5.     Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest : 

- Michał Babiak - Inspektor, WPI, UM Giżycka,

tel. 87 73 24 120, e-mail: michal.babiak@gizycko.pl

6.     Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

6.1 Termin składania ofert upływa dnia 20.02.2019 roku o godz. 1200.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

6.2  Forma składania ofert:

a)       na adres poczty elektronicznej podanej w pkt. 5, z nazwą zamówienia w tytule wiadomości. Oferta powinna mieć formę jednego, nieedytowalnego pliku oraz zostać wysłana z żądaniem potwierdzenia odczytania, lub

b)      w zamkniętym i opisanym opakowaniu w p. 7, UM Giżycka, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

Opis powinien zawierać nazwę zamówienia oraz dane kontaktowe oferenta.

6.3  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2019, o godz. 1220 w siedzibie Wydziału Planowania i  Inwestycji Urzędu Miejskiego, pok. 114.

7.     Opis kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis określania ceny

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

80 pkt.

Liczba pobytów

10pkt.

Kwalifikacje zawodowe

10 pkt.

 

7.1 Kryterium – cena:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona wg następującego wzoru:   

Cp=C/Cb× 80pkt.

gdzie:

C – ilość punktów badanej ceny oferty,

Co – cena oferty najniższej,

Cb – cena oferty badanej,

7.2 Kryterium – liczba pobytów na budowie (P):

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium liczby pobytów na budowie (P) zostanie przyznana zgodnie z poniższym opisem zastrzegając, iż minimalna liczba pobytów koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego wynosi 1 w tygodniu:

1 pobyt w ciągu tygodnia –  0 punktów,

2 pobyty w ciągu tygodnia  –  5 punktów,

3 pobyty w ciągu tygodnia – 10 punktów,

UWAGA! w przypadku nie podania przez Wykonawcę w „Formularzu oferty cenowej” deklarowanych ilości pobytów – Zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalną ilość tj. 1 raz w tygodniu. Każdy pobyt na budowie musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez Koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego na koniec dnia roboczego.

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 3 Formularza cenowego oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia).

7.3 Kryterium – kwalifikacje zawodowe (Kz)

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium kwalifikacji zawodowych (Kz) zostanie przyznana zgodnie z poniższym opisem:

a)       Nieposiadanie przez koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego wykształcenia wyższego inżynierskiego ani tytułu rzeczoznawcy budowlanego  – 0 pkt.

b)       Posiadanie przez koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego wykształcenia wyższego inżynierskiego – 5 pkt.

c)       Posiadanie przez koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego tytułu rzeczoznawcy budowlanego w specjalizacji techniczno-budowlanej do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi obiektów budowlanych budownictwa ogólnego – 10 pkt.

UWAGA!:

-        w przypadku braku wskazania posiadanych kwalifikacji lub posiadania kwalifikacji niezgodnych z wymaganymi Zamawiający do oceny przyjmie 0pkt..

-      Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 4 Formularza cenowego oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia).

7.4 Wynik całkowity

Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:   

 

Σo = C + P + Kz, 

gdzie:

Σo – suma punktów uzyskana przez ofertę,

Cpilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

P – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Liczba pobytów na budowie”

Kz – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Kwalifikacje zawodowe”

 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie
wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej
zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

8.     Postanowienia końcowe

8.1     Zamawiający zastrzega prawo do:

a)       zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

b)      żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,

c)       swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

d)      zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e)       odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

f)       wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

g)      Wykonawca nie może być powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym.

8.2     Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:

a)       z którym  zerwał umowę z jego winy,

b)      któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

c)       który nie wykonał zobowiązania w stosunku do Zamawiającego

Zapisy pkt. 8.2 ppkt. a), b), c) dotyczą  okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

8.3  Okres związania ofertą: 21dni od daty terminu składania ofert.

9.     Załączniki

9.1     Następujące załączniki stanowią integralną część dokumentacji przetargowej:

a)       załącznik nr 1 do zaproszenia   -           Formularz oferty cenowej, 

b)      Załącznik nr 2 do zaproszenia   -           Projekt umowy,

Zaproszenie wraz z załącznikami zawiera __ ponumerowanych stron.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.02.2019r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Michał Babiak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lutego 2019 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Babiak
Ilość wyświetleń: 789
21 lutego 2019 15:33 (Michał Babiak) - Dodanie załącznika [zawiadomienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lutego 2019 14:13 (Michał Babiak) - Opublikowanie dokumentu.
11 lutego 2019 14:09 (Michał Babiak) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument nieopublikowany)