Przetargi

Szacowanie wartości nieruchomości

WM.6812.66.2012.AgKa.

Giżycko, 04 grudnia 2012 roku

 

ZAPYTANIE O CENĘ

 

W związku z koniecznością zlecenia sporządzania operatów szacunkowych do celów określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami proponuje się przedstawienie swojej propozycji cenowej na sporządzanie operatów szacunkowych z różnych zakresów od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 roku na zlecenie Gminy Miejskiej Giżycko.

Proszę o składanie ofert w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku pok. 104 lub przesłanie na adres: Urząd Miejski w Giżycku Aleja 1 Maja 14
11-500 Giżycko.

Informuję, że termin składania ofert upływa 17 grudnia 2012 roku (data złożenia, data stempla pocztowego) a każdy z zakresów będzie oceniany oddzielnie.

W zapytaniach dotyczących składania ofert proszę kontaktować się z uwzględnieniem znaku postępowania: WM.6812.66.2012.AgKa.

Wytyczne dot. składania ofert:

- wypełnieniu podlegają wszystkie zakresy dotyczące zapytania,

- oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz parafowane lub podpisane przez Wykonawcę bądź osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu,

- oferta winna być przygotowana w formie pisemnej zgodnie z treścią druku oferty stanowiącym załącznik A do niniejszego zapytania z wymaganymi dokumentami i załącznikami (tj. ofertę stanowią wypełnione i podpisane Załączniki: A i B),

- osoba uprawniona składa podpisy na wszystkich stronach oferty a także w miejscach,                   w których Wykonawca naniósł zmiany.

- w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania.

- ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie powyższych ofert.

- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz częściowych.

- ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na której jedynym dopiskiem powinno być „WYCENA I PÓŁROCZE 2013”, zapieczętowanej i opisanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści oraz zabezpieczającej ich nienaruszalność do terminu otwarcia ofert,

- oferta powinna zawierać zobowiązanie Wykonawcy do zamieszczenia w operacie szacunkowym klauzuli o stwierdzeniu aktualnej wartości nieruchomości jednorazowo na wezwanie Zamawiającego,

Cena podana w ofercie powinna być ceną brutto oraz zawierać wszystkie koszty związane ze sporządzeniem opracowań, ekspertyz i operatu szacunkowego.

Zakresy zapytania:

• określenie wartości nieruchomości lokalowej (część opisowa i graficzna) oraz wartości gruntu przynależnego do lokalu – w formie operatu szacunkowego

• określenie wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej (bez względu na ilość działek ewidencyjnych) – w formie operatu szacunkowego

• określenie wartości nieruchomości zabudowanej – budynki o funkcji mieszkalnej                           i użytkowej wraz z  wartością gruntu – w formie operatu szacunkowego

• określenie wartości nieruchomości zabudowanej (budynki gospodarcze i garaże) wraz                z wartością gruntu – w formie operatu szacunkowego

• określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej – w formie operatu szacunkowego

• określenie wartości nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości lub sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego – w formie operatu szacunkowego

• określenie wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – w formie operatu szacunkowego

• sporządzenie opracowania i ekspertyzy w zakresie pomiaru i szkicu lokalu wraz                          z przynależnymi częściami wspólnymi w nieruchomości (forma graficzna i opisowa).

 

(Wykonawca)                                                                                                           Załącznik A

                                                          

                                                                       Urząd Miejski w Giżycku

                                                                               Aleja 1 Maja 14

                                                                               11-500 Giżycko

 

Składając ofertę w zapytaniu o cenę dot. wyceny nieruchomości „WYCENA I PÓŁROCZE 2013” po zapoznaniu się pismem z dnia 04 grudnia 2012 roku oferuję wykonanie operatów szacunkowych z poszczególnych zakresów na następujących warunkach cenowych:

- Określenie w formie operatu szacunkowego wartości nieruchomości lokalowej (część opisowa i graficzna) oraz wartości gruntu przynależnego do lokalu: ………………….. złotych brutto od jednego lokalu (słownie: …………………………………………………)

- Określenie w formie operatu szacunkowego wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej (bez względu na ilość działek ewidencyjnych): …………………….. złotych brutto od nieruchomości (słownie: …………………………………………………)

- Określenie w formie operatu szacunkowego wartości nieruchomości zabudowanej – budynki o funkcji mieszkalnej i użytkowej wraz z wartością gruntu: ……………………… złotych brutto od nieruchomości (słownie: …………………………………………………)

- Określenie w formie operatu szacunkowego wartości nieruchomości zabudowanej (budynki gospodarcze, garaże) wraz z wartością gruntu: …………………… złotych brutto od nieruchomości (słownie: ………………………………………………....)

- Określenie w formie operatu szacunkowego wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej: …………………….. złotych brutto od nieruchomości (słownie: ……………………………………………………………..)

- Określenie w formie operatu szacunkowego wartości nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości lub sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego: ……………………. złotych brutto od nieruchomości (słownie: …………......................... …………………………………)

- Określenie w formie operatu szacunkowego wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: ……………………….. złotych brutto od nieruchomości (słownie: ………. ………………………………………………)

- Sporządzenie opracowania i ekspertyzy w zakresie pomiaru i szkicu lokalu wraz z przynależnymi częściami wspólnymi w nieruchomości (forma opisowa i graficzna): ……………………... złotych brutto za opracowanie (słownie:…………………………….. …………………………………………………...)

 

……………………………, dnia ……………………..

 

Podpis: …………………………….

 

 

Wykonawca

Załącznik B

 

OŚWIADCZENIA

 

Oświadczam, że posiadam wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych                nr …………………, posiadam prawo do wykonywania zawodu, a także posiadam aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego, o którym mowa w art. 175 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Jednocześnie oświadczam, że nie toczy się wobec mojej osoby postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w związku z wykonywaniem działalności zawodowej – rzeczoznawcy majątkowego.

 

Podpis: ……………………………..

 

Oświadczam że zapozna znałem/łam się z treścią projektu umowy, stanowiącym załącznik do pisma z dnia 04 grudnia 2012 roku znak: WM.6812.66.2012.AgKa., który przyjmuję bez zastrzeżeń.

 

Podpis: ……………………………..

 

Oświadczam, że zobowiązuje się do zamieszczenia każdorazowo w sporządzonym przeze mnie operacie szacunkowym klauzuli o stwierdzeniu aktualnej wartości nieruchomości jednorazowo na wezwanie Zamawiającego.

 

Podpis: ……………………………..

 

…………………….., dnia ………………..

 

 

Wykonawca

Załącznik C

(Projekt) UMOWA

 

Zawarta w dniu …………………. pomiędzy Gminą Miejską Giżycko, reprezentowaną przez:

Pawła Czacharowskiego – Zastępcę Burmistrza Miasta Giżycka;

Jacka Markowskiego – Naczelnika Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku;

zwaną w treści umowy „Zamawiającym” a ………………………………………... reprezentującym/ jącą …………………………………. z siedzibą w …………………….., zwanym/ ną w treści umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać w okresie od 1 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013r. następujące prace:

• określenie wartości nieruchomości lokalowej (część opisowa i graficzna) oraz wartości gruntu przynależnego do lokalu – w formie operatu szacunkowego

• określenie wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej (bez względu na ilość działek ewidencyjnych) – w formie operatu szacunkowego

• określenie wartości nieruchomości zabudowanej – budynki o funkcji mieszkalnej i użytkowej wraz z  wartością gruntu – w formie operatu szacunkowego

• określenie wartości nieruchomości zabudowanej (budynki gospodarcze i garaże) wraz z wartością gruntu – w formie operatu szacunkowego

• określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej – w formie operatu szacunkowego

• określenie wartości nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości lub sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego – w formie operatu szacunkowego

• określenie wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – w formie operatu szacunkowego

• sporządzenie opracowania i ekspertyzy w zakresie pomiaru i szkicu lokalu wraz z przynależnymi częściami wspólnymi w nieruchomości (forma graficzna i opisowa)

§ 2

Do realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy zastosowanie będą miały m.in. przepisy:

- ustawy z dnia 31 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010r. ze zmianami);

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego  (Dz. U. Nr 207 poz. 2109 z 2004r.);

- ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. Nr 80 poz. 903 z 2000r. ze zmianami).

Obowiązkiem Wykonawcy jest realizacja obowiązków umowy zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zlecenie dot. poszczególnych zakresów oraz poszczególnych nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zlecenia, niezależnie od zakresu zlecenia, chyba że strony uzgodnią inaczej.

2. Uprawnionym w imieniu Zamawiającego do dokonania zlecenia jest Pan Jacek Markowski – Naczelnik Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku.

§ 4

Za wykonywanie czynności, będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje następujące wynagrodzenie:

- Określenie w formie operatu szacunkowego wartości nieruchomości lokalowej (część opisowa i graficzna) oraz wartości gruntu przynależnego do lokalu: ………………….. złotych brutto od jednego lokalu (słownie: …………………………………………………)

- Określenie w formie operatu szacunkowego wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej (bez względu na ilość działek ewidencyjnych): …………………….. złotych brutto od nieruchomości (słownie: …………………………………………………)

- Określenie w formie operatu szacunkowego wartości nieruchomości zabudowanej – budynki                  o funkcji mieszkalnej i użytkowej wraz z wartością gruntu: ……………………… złotych brutto od nieruchomości (słownie: …………………………………………………)

- Określenie w formie operatu szacunkowego wartości nieruchomości zabudowanej (budynki gospodarcze i garaże) wraz z wartością gruntu: …………………… złotych brutto od nieruchomości (słownie: ………………………………………………....)

- Określenie w formie operatu szacunkowego wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej: ……………….. złotych brutto od nieruchomości (słownie:……………………………. …………………………………………………)

- Określenie w formie operatu szacunkowego wartości nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości lub sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego: ……………………. złotych brutto od nieruchomości (słownie: ………….........................…………………………)

- Określenie w formie operatu szacunkowego wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: …………………………….. złotych brutto od nieruchomości (słownie: ……. ………………………………………………)

- Sporządzenie opracowania i ekspertyzy w zakresie pomiaru i szkicu lokalu wraz z przynależnymi częściami wspólnymi w nieruchomości (forma opisowa i graficzna): ……………………... złotych brutto za opracowanie (słownie: …………………………………………………...)

§ 5

Wykonawca oświadcza, że czynności wynikające z zakresu niniejszej umowy wykonywane będą przez rzeczoznawcę majątkowego ……………………………….., posiadającego wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych nr …………… oraz posiadającego obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego.

§ 6

1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 4 płatne będzie po wykonaniu zlecenia w terminie 14 dni od daty odbioru przez zamawiającego faktury.

2. Za nieterminowe wykonanie zlecenia Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy 5% umownego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

3. W przypadku zwłoki w wykonaniu zlecenia przekraczającej 21 dni Zamawiający ma prawo zlecenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej, obciążając kosztami Wykonawcę.

4. Wykonawcy przysługuje prawo naliczania Zamawiającemu kary za nieterminowe wykonanie obowiązków Zamawiającego, o których mowa w § 6 pkt. 1 w wysokości 5% umownego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

§ 7

W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności § 6 pkt. 3, bądź utraty prawa wykonywania zawodu Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia.

§ 8

Integralną częścią umowy jest oferta złożona przez Wykonawcę.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

 

 

Zamawiający:                                                            Wykonawca:             

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.12.2012
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Karbowniczyn
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2012 08:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Markowski
Ilość wyświetleń: 1857
14 grudnia 2012 09:18 (Jacek Markowski) - Zmiana danych dokumentu.
10 grudnia 2012 08:57 (Jacek Markowski) - Dodanie dokumentu.