Przetargi

Ogłoszenie Nr 69/2012 w sprawie przetargu na dzierżawę wiaty na Placu Targowym

OBWIESZCZENIE NR 69/2012

 

Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony zabudowanej wiaty - stanowiska handlowego nr 22 położonego na Placu Targowym w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 540/2.

 

1.        Zabudowana   wiata  -  stanowisko  handlowe  nr  22  o  powierzchni  zabudowy 10m2  wraz  z gruntem pod stanowiskiem stanowiącym część działki o nr geod. 540/2opisanej w KW OL1G/00014722/3, położonej na Placu Targowym w Giżycku. Stanowisko stanowi część budynku oznaczonego w kartotece Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku nr ewidencyjnym 2-540/2;96.

Przeznaczenie: prowadzenie działalności handlowej;

Wywoławcza stawka czynszu: 300,00 zł -miesięcznie;

Wadium: 300,00zł;

Postąpienie minimalne: 10,00zł;

Do czynszu dzierżawnego ustalonego w drodze przetargu, zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Uwagi:

 1. Przetarg na dzierżawę w/w stanowiska odbędzie się w  dniu  21  listopada 2012  roku,   o    godzinie  10:00   w    budynku   Urzędu  Miejskiego  w Giżycku  w pokoju 111, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu.
 2. Osoby przystępujące   do  przetargu  winny   wpłacić   wadium  w  wysokości  podanej  w Obwieszczeniu do dnia 16 listopada 2012 r. (włącznie) w kasie Urzędu  Miejskiego  w Giżycku lub na konto BGŻ S.A. 77 2030 0045 1110 0000 0170 2330. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.
 3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem z poświadczonym notarialnie podpisem.
 4. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości i dowód wniesienia wadium.
 5. Wadium zwycięzcy przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 6. Wpłata wylicytowanego czynszu dzierżawnego powiększonego o podatek VAT będzie się odbywała do ostatniego dnia każdego miesiąca obowiązywania umowy, której data zawarcia zostanie wyznaczona  w okresie trzech tygodni od dnia przeprowadzonego przetargu.
 7. Czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku, gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.
 8. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca stanowiska nie stawi się do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie  podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Strony umowy dzierżawy mogą rozwiązać umowę za uprzednim 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
 10. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone.
 11. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 111, telefon  87 732 41 14, natomiast informacje techniczne dotyczące przedmiotu dzierżawy udziela Zarządca targowiska - Koma  Usługi Komunalne Jakub Maniak (19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 19C, tel. 516026311).

 

Giżycko, dnia 05.11.2012 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.11.2012
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Konc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 listopada 2012 14:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Markowski
Ilość wyświetleń: 1643
15 listopada 2012 14:34 (Jacek Markowski) - Zmiana danych dokumentu.
15 listopada 2012 14:30 (Jacek Markowski) - Dodanie załącznika [obw_6912.pdf] do dokumentu.
15 listopada 2012 14:29 (Jacek Markowski) - Dodanie dokumentu.