Przetargi

Wynajem stanowisk cumowniczych z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni łodzi motorowych w Porcie Pasażerskim „Ekomarina Giżycko” /do 4 stycznia/

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU

ogłasza przetarg na wynajem stanowisk cumowniczych z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni łodzi motorowych w Porcie Pasażerskim „Ekomarina Giżycko”

 

I.  ORGANIZATOR PRZETARGU

Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5

NIP  845-16-91-482

Strona internetowa: www.mosirgizycko.pl

 

II. PRZEDMIOT PRZETARGU

1. Przedmiotem przetargu jest wynajem stanowisk cumowniczych nr 114 i S-3 (łączna długość linii cumowniczej 32 m) z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni łodzi motorowych w ilości do 5 sztuk i długości kadłuba do 6 m.

2. Miejsce przeznaczone do wynajmu zlokalizowane jest w porcie pasażerskim Ekomarina
w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14, stanowiska cumownicze oznaczone numerami: 114 i S-3.

3. Okres na jaki będzie zawarta umowa najmu – od 15.04.2012 do 15.09.2012 r.

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie oraz być podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę podpisującą. W przypadku dostarczenia kopii dokumentu winna być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez osobę podpisującą ofertę.

 

3. Całość należy umieścić w zamkniętej kopercie. Oznakowanie koperty powinno zawierać:

a) nazwę i adres organizatora przetargu;

b) nazwę, adres i numer telefonu oferenta

c) koperta winna być opatrzona dopiskiem „Nie otwierać przed 04.01.2012 r.godz.9.00”.

 

4. Oferent może wycofać złożoną ofertę, składając pisemne oświadczenie woli organizatorowi przetargu, nie później niż do dnia 04.01.2012 r. do godz.8.30.

5. Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w Istotnych Warunkach przetargu dokumenty.

 

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę do tego upoważnioną.

7. Każdy z Oferentów ma prawo uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. W trakcie publicznego otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Oferentów, a także informacje dotyczące ceny. Po zamknięciu publicznego otwarcia ofert nastąpi część niejawna przetargu -ocena ofert.

8. Po zakończeniu oceny ofert MOSiR niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o unieważnieniu przetargu.

9. MOSiR zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

10. MOSiR zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także zmiany warunków przetargu.

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

Oferent przystępujący do przetargu na wynajem stanowisk cumowniczych nr 114 i S-3  z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni łodzi motorowych w ilości do 5 sztuk i długości kadłuba do 6 m  zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) kopię decyzji NIP oraz REGON,

V. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Kryterium wyboru oferenta jest cena netto stawki czynszu za cały okres wynajmu stanowisk.

2. Wygrywa oferta z najwyższą opłatą ryczałtową netto za przedmiot najmu ( nie niższa niż cena wywoławcza.)

 

3. Cenę wywoławczą (minimalną) za cały okres wynajmu stanowisk ustala się
w wysokości: 3.000,-  zł netto

 

VI. WYJAŚNIENIA

1. Oferent może zwracać się z prośbą o wyjaśnienia dotyczących wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując zapytanie na piśmie, najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

2. Oferent może przed złożeniem oferty zapoznać się z miejscem świadczenia usługi.

3. Do kontaktów z Oferentami w sprawie postępowania upoważnieni są:

a) w sprawach formalnych: Dyrektor – Marian Mieńko (od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-14:00 tel. 500 080 893 ),

b) w sprawach technicznych: Kierownik Portu – Dariusz Klimaszewski (od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00 tel. 509 805 635 ).

 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać na adres Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji podany w rozdziale 1 niniejszych Istotnych Warunków Przetargu (liczy się data i godzina wpływu do biura MOSiR-u) lub złożyć osobiście w siedzibie MOSiR-u do dnia 04.01.2012 r. do godz.8.30.

 

VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu  dnia 04.01.2012 r. o godz. 9.00. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora MOSiR w Giżycku.

3. O wyborze oferty Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

IX. ZAWARCIE UMOWY

1. Podpisanie umowy nastąpi nie później niż 18.01.2012 r.

2. Oferty niezgodne z warunkami przetargu zostaną odrzucone.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 6.12.2011
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Klimaszewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 grudnia 2011 10:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2042
06 grudnia 2011 10:59 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.