Komunikaty

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej na dz. o nr. ewid. 1-1/10, 1-1/19, 1-1/23, 1-293

WPI.6733.12.2020.PR                                                                                                                                                   Giżycko, dnia 30 września 2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  GIŻYCKA

 

                 Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

Budowie sieci wodociągowej na dz. o nr. ewid. 1-1/10, 1-1/19, 1-1/23, 1-293.

 

               W związku z powyższym informuję, że z zakresem projektowanej inwestycji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Giżycku, al.1 Maja 14, pokój nr 114 (Wydział Planowania i Inwestycji) i zgłosić ewentualne uwagi lub zastrzeżenia w terminie do dnia 14.10.2020 r.

 

Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                                            Starszy Inspektor

Wydziału Planowania i Inwestycji

                                                                                                                                                                               Paulina Rakus

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 7.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – Urząd Miejski w Giżycku informuje, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych na potrzeby przeprowadzenia postępowania administracyjnego jest Burmistrz Miasta Giżycka zwany dalej: "Administratorem". Kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty - adres: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko lub telefonu pod numerem: 87 7324 111.

Istnieje możliwość skontaktowania się także z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych  Osobowych pisząc na adresy: dpo@gizycko.pl, umgizycko@iod.mob  lub telefonując pod numer: 87 7324 113.

2. Pani/Pana dane będą przetwarzane celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych we wniosku jest konieczna celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

3. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych opisanych powyżej. Urząd Miejski w Giżycku przestanie przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – Urząd Miejski w Giżycku zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

4. Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres realizacji zadania stanowiącego podstawę ich przetwarzania z uwzględnieniem okresu archiwizacyjnego, wynikającego z odrębnych przepisów.

5. Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

7. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Powyższą informację zamieszcza się:

  1. na tablicy  informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Giżycku
  2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.09.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paulina Rakus
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 września 2020 14:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Rakus
Ilość wyświetleń: 21
30 września 2020 14:16 (Paulina Rakus) - Opublikowanie dokumentu.
30 września 2020 14:16 (Paulina Rakus) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
30 września 2020 14:15 (Paulina Rakus) - Dodanie załącznika [2020_09_12_obwieszczenie_wpi6733122020pr.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)