Konkursy na stanowisko

MOSiR - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - KIEROWNIK PORTU „EKO-MARINA” /do 3 lutego/

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
KIEROWNIK PORTU „EKO-MARINA”

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe,

b) staż pracy na stanowisku kierowniczym min. 2 lata

c) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o żegludze śródlądowej, o sporcie,

d)  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności  umożliwiające wykonywanie

    zadań na stanowisku

b) staż pracy na równoważnym stanowisku

c) samodzielność, odpowiedzialność

d) przedsiębiorczość, dyspozycyjność

e) innowacyjność

d) rzetelność

e) komunikatywność

f) talent organizacyjny, umiejętność pracy w zespole

g) umiejętność kierowania i motywowania ludzi

g) odporność na stres, szybkie podejmowanie decyzji

h) pozyskiwanie środków

i) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

 

3Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie

d) kserokopia dowodu osobistego

e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

f) oświadczenie woli o niekaralności  za przestępstwa  popełnione  umyślnie,

g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu 

    z pełni  praw publicznych

h) kserokopie innych dodatkowych dokumentów  o posiadanych  kwalifikacjach  

    i umiejętnościach oraz kserokopię świadectw pracy potwierdzających  staż pracy

 

Z wybraną osobą zostanie zawarta umowa na czas określony, na okres 2 lat z możliwością wcześniejszego rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. Wynagrodzenie ustalone będzie w ramach kontraktu kierowniczego przewidującego wynagrodzenie oraz premię uzależnioną od osiągniętych wyników finansowych kierowanego działu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Moniuszki 5, 11-500 Giżycko w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko KIEROWNIKA PORTU EKO-MARINA w terminie do dnia 3 lutego 2011 roku.

 

Aplikacje które wpłyną  do MOSiR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  MOSiR, ul. Moniuszki 5, 11-500 Giżycko.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne  powinny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia  1997 roku o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.01.2011
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Mieńko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 stycznia 2011 08:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 4284
18 stycznia 2011 08:48 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.