Projekty uchwał Rady

Projekty uchwał nr XLIII sesję Rady Miejskiej w Giżycku 25 czerwca 2014 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 t.j. ze zm.) zwołuję XLIII sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 25 czerwca 2014r. środa godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
 5. Przygotowanie miasta do sezonu letniego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2014-2021. PROJEKT NR 1
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok. PROJEKT NR 2
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok. PROJEKT NR 3
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. PROJEKT NR 4
 10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. PROJEKT NR 5
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Giżycko z przeznaczeniem na realizowane w 2014 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Giżycka. PROJEKT NR 6
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania osobom zamieszkałym na terenie miasta Giżycka jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. PROJEKT NR 7
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/63/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko: czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, warunków całkowitego zwolnienia z tych opłat. PROJEKT NR 8
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. PROJEKT NR 9
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Gminę Miejską Giżycko porozumienia z Powiatem Giżyckim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Giżycki Przedszkola Specjalnego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku. PROJEKT NR 10
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXV/64/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie podziału miasta Giżycka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. PROJEKT NR 11
 17. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z terenów rekreacyjnych na Plaży miejskiej w Giżycku. PROJEKT NR 12
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. PROJEKT NR 13
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 14
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 15
 21. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu. PROJEKT NR 16
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. PROJEKT NR 17
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie i wyrażenia zgody na wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie nieruchomości. PROJEKT NR 18
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody. PROJEKT NR 19
 25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nieprawidłowe działania Burmistrza Miasta Giżycka. PROJEKT NR 20
 26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nieprawidłowe działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku. PROJEKT NR 21
 27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nieprawidłowe działania Burmistrza Miasta Giżycka. PROJEKT Nr 22
 28. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 29. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 30. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 31.  Zamknięcie sesji.  

 

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Czopińska

 

 

 

Termin posiedzenia trzech komisji:

1. Komisja Spraw Społecznych; Komisja Finansów i Gospodarki; Komisja Mienia Miejskiego – 24.06.2014r. wtorek godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.                                       

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.06.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2014 09:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1107
23 czerwca 2014 09:49 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [projekty_uchwal_na_sesje_25062014_r.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 czerwca 2014 09:48 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 czerwca 2014 09:48 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)