Projekty uchwał Rady

Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej w Giżycku 20 marca 2014r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 t.j. ze zm.) zwołuję XLI sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 20 marca 2014r. (czwartek) godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Odebranie ślubowania składanego przez nauczyciela w związku z nadaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 5. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 6. Funkcjonowanie Zakładu Usług Komunalnych.
 7. Zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa w mieście.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2014-2021. PROJEKT NR 1
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok. PROJEKT NR 2
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta Giżycka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. PROJEKT NR 3
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Giżycka. PROJEKT NR 4
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu na realizację zadania: „Przebudowa ulicy Wiejskiej”. PROJEKT NR 5
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim. PROJEKT NR 6
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Giżycka w 2014 roku. PROJEKT NR 7
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 8
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 9
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. PROJEKT NR 10
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 11
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 12
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. PROJEKT NR 13
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Profilaktyki Uzależnień
  i Integracji Społecznej w Giżycku. PROJEKT NR 14
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
  z mieszkańcami Giżycka na temat części Budżetu Miasta na 2014 rok.
  PROJEKT NR 15
 23. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania w 2014 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. PROJEKT NR 16
 24. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka w 2013r.
 25. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 r. dla Miasta Giżycka.
 26. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2013 rok.
 27. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 28. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 29. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 30.  Zamknięcie sesji.  

Wiceprzewodniczący Rady

 

Jerzy Kunda

 

 

 

Termin posiedzenia trzech komisji:

1. Komisja Spraw Społecznych; Komisja Finansów i Gospodarki; Komisja Mienia Miejskiego – 19.03.2014r. (środa) godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.                                      

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.03.2014r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Piotrowska Burmistrz Miasta.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 marca 2014 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1100
17 marca 2014 08:15 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 marca 2014 14:28 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [zalaczniki_do_projektow_uchwal_na_sesje_20032014r.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 marca 2014 14:27 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [projekty_uchwal_na_sesje_20032014r.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)