Projekty uchwał Rady

Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Giżycku 23 stycznia 2014r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 t.j.) zwołuję XL sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 23 stycznia 2014r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2014-2021. PROJEKT NR 1
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok. PROJEKT NR 2
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. PROJEKT NR 3
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. PROJEKT NR 4
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu przyznawania dodatku energetycznego. PROJEKT NR 5
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. PROJEKT NR 6
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. PROJEKT NR 6A
 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Giżycku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu przyznawania dodatku energetycznego. PROJEKT NR 7
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Giżycku. PROJEKT NR 8
 14. Sprawozdanie z pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku za rok 2013.
 15. Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na 2014 rok.
 16. Sprawozdanie z działalności Komisji Mienia Miejskiego Rady Miejskiej w Giżycku za 2013 rok.
 17. Plan pracy Komisji Mienia Miejskiego na 2014 rok.
 18. Plan pracy Komisji Finansów i Gospodarki na 2014 rok.
 19. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 20. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 21. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 22.  Zamknięcie sesji.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Czopińska

Termin posiedzenia trzech komisji:

1. Komisja Spraw Społecznych; Komisja Finansów i Gospodarki; Komisja Mienia Miejskiego – 21.01.2014r. godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.                                      

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.01.2014r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Piotrowska Burmistrz Miasta i Małgorzata Czopińska Przewodnicząca RM - projekt uchw. nr 8
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 stycznia 2014 08:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1260
17 stycznia 2014 08:11 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [zalaczniki_do_projektow_uchwal_na_sesje_23012014r.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 stycznia 2014 08:10 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [projekty_uchwal_na_sesje_23012014r.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 stycznia 2014 08:09 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)