Projekty uchwał Rady

Projekty uchwał na XVI sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Giżycku 29.12.2011

Giżycko 15.12.2011r.

BR.0002.1.11.2011

                       

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję XVI sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 29 grudnia 2011r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Budownictwo komunalne w mieście Giżycko.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Giżycka na 2012 rok. PROJEKT NR 1
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2012-2021. PROJEKT NR 2
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok. PROJEKT NR 3
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2011-2021. PROJEKT NR 4
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2011. PROJEKT NR 5
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok dla Miasta Giżycka. PROJEKT NR 6
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycko na lata 2008-2013. PROJEKT NR 7
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. PROJEKT NR 8
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 9
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Giżycko mienia państwowego związanego z realizacją zadań gminy. PROJEKT NR 10
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/76/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 września 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. PROJEKT NR 11
 17. Projekt uchwały w sprawie Statutu Miasta Giżycka. PROJEKT NR 12
 18. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 19. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 20. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 21. Zamknięcie sesji.

 

Termin posiedzeń komisji:

Komisja Spraw Społecznych             –  19.12.2011r. godz.16.00

Komisja Finansów i Gospodarki       – 20.12.2011r. godz.15.00

Komisja Mienia Miejskiego               – 28.12.2011r. godz.12.30

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.12.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: projekt uchwały nr 12 - przewodnicząca rady Małgorzata Czopińska, projekty uchwał nr 1-11 - burmistrz Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2011 15:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1184
20 grudnia 2011 15:24 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [projekty_uchwal_29122011.rar] do dokumentu.
20 grudnia 2011 15:24 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
20 grudnia 2011 15:22 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.