Projekty uchwał Rady

Projekty uchwał na XV sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Giżycku 17.11.2011

Giżycko 09.11.2011r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję XV sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 17 listopada 2011r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Budownictwo komunalne w mieście Giżycko
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok. PROJEKT NR 1
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2011-2021.  PROJEKT NR 2
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Wodociągi i Kanalizacja- Aglomeracja Giżycko sp. z o. o. PROJEKT NR 3
 9. 9.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. PROJEKT NR 4
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych. PROJEKT NR 5
 11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej. PROJEKT NR 6
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/92/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów. PROJEKT NR 7
 13. Podjęcie uchwały w sprawie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  PROJEKT NR 8
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi. PROJEKT NR 9
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo- usługowej przy ul. Olsztyńskiej, Kanale Giżyckim, ul. Unii Europejskiej, 1-go Maja, 3-go Maja i Sikorskiego w Giżycku.  PROJEKT NR 10
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Miasta Giżycka. PROJEKT NR 11
 17. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 18. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 19. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 20. Zamknięcie sesji.

 

Termin posiedzeń komisji:

Komisja Spraw Społecznych             –  14.11.2011r. godz.16.00

Komisja Finansów i Gospodarki       – 15.11.2011r. godz.16.00

Komisja Mienia Miejskiego               – 16.11.2011r godz. 12.30

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 9.11.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: projekty uchwał nr 1-10 - Burmistrz Jolanta Piotrowska, projekt uchwały nr 11 - Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Kunda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 listopada 2011 10:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1454
12 stycznia 2012 13:02 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
10 listopada 2011 12:30 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
10 listopada 2011 10:36 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [projekty_uchwal_17112011.rar] do dokumentu.