Projekty uchwał Rady

Projekty uchwał na IX sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Giżycku 27.04.2011

Giżycko 15.04.2011r.

 

BR.0052/4/11

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję IX sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 27 kwietnia  2011r. godz. 15.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok.    PROJEKT NR 1
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycka na lata 2011-2021.                                           PROJEKT NR 2
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta.        PROJEKT NR 3
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku.                                                                         PROJEKT NR 4
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Aleją 1-go Maja, Szosą Obwodową oraz Jagiełły w Giżycku. PROJEKT NR 5 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko.                           PROJEKT NR 6
 13. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .                                                                                                          PROJEKT NR 7
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad  korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.                                 PROJEKT NR 8    
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko.                                          PROJEKT NR 9
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Miasta Giżycka.                                                                             PROJEKT NR 10
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.     PROJEKT NR 11
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w  mienie.                                                                                       PROJEKT NR 12
 19.  Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie.                                                                                       PROJEKT NR 13     
 20. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia bonifikaty.                         PROJEKT NR 14  
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.                          PROJEKT NR 15   
 22.  Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.                         PROJEKT NR 16   
 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały.                              PROJEKT NR 17
 24. Podjęcie uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.  PROJEKT NR 18
 25. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Giżycka za 2010 r.
 26. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2010 r.
 27. Wolne wnioski, komunikaty i informacje.
 28. Zamknięcie sesji.

 

Komisja Spraw Społecznych             –  18.04.2011. godz. 16.00

Komisja Finansów i Gospodarki       – 19.04.2011. godz.16.00

Komisja Mienia Miejskiego               – 20.04.2011 godz.  12.30

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.04.2011
Dokument wytworzony przez: Wydział Ogólny (WO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Górska - Biuro Rady
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2011 13:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1573
18 kwietnia 2011 13:57 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [projekty_uchwal_27042011.rar] do dokumentu.
18 kwietnia 2011 13:56 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.