Strategia rozwoju

Lokalny Program Rewitalizacji Giżycka 2016-2023

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Giżycka do współtworzenia opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka 2016-2023.

Czekamy na pomysły, które chcieliby Państwo realizować na obszarze rewitalizacji i tym samym czynnie włączyć się w proces ożywienia tego obszaru. Celem zaproponowanych przez Państwa przedsięwzięć będzie eliminacja lub ograniczenie negatywnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji.  

Rewitalizację należy rozumieć jako kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe). 


Zgłaszanie projektów rewitalizacyjnych przez mieszkańców:

Zachęcamy zainteresowanych do zgłaszania planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w formie Fiszki Projektowej [pobierz]. Nabór przedsięwzięć, które będą mogły być ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Giżycka 2016-2023 będzie trwać od 06.04.2016 r. do 29.04.2016 r. Fiszki można składać w Urzędzie Miejskim w Giżycku w Biurze Projektów, pok. 122 lub przesyłać w formie elektronicznej na adres:m.majewska@wmarr.olsztyn.pl. 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących proponowanych przedsięwzięć prosimy o kontakt z następującymi osobami: 

– Jagoda Nowicka – Urząd Miejski w Giżycku – Biuro Projektów, 87 732 41 66, jagoda.nowicka@gizycko.pl 

– Marta Piskorz – Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, tel. 89 521 12 64, email: m.piskorz@wmarr.olsztyn.pl 

 

Spotkanie z mieszkańcami:  

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2016 r., o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku. Podczas spotkania dowiedzą się Państwo jak stworzyć projekt do programu rewitalizacji.

-----------------------------------------------

OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ORAZ POSTĘPOWANIA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA DLA DOKUMENTU PN.: „LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GIŻYCKA 2016-2023”

[otwórz] 

Zainteresowane jednostki, instytucje, organizacje i osoby fizyczne mogą przekazać uwagi  i wnioski do projektów ww. dokumentów w terminie do dnia 27 czerwca 2016 r. do godz. 16.00

-----------------------------------------------

Zapraszamy

na spotkanie informacyjno-konsultacyjne projektu

„LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GIŻYCKA 2016-2023”

20 CZERWCA 2016 r. o godz. 14.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku, Al. 1 Maja 14 

-----------------------------------------------------------------

DOKUMENT: "Lokalny Program Rewitalizacji Giżycka 2016 - 2023"

-----------------------------------------------------------------

1. Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) informujemy o podjęciu uchwały nr XXV/86/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka 2016 - 2023" (http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/1210/wiadomosc/330974/uchwala_nr_xxv862016_rady_miejskiej_w_gizycku_z_dnia_29_czerwca_)

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią LPR oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Giżycku.

 

2. Podjęto uchwałę nr XXVII/113/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany "Lokalnego Programu Rewitalizacji 2016-2023" (http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/1210/wiadomosc/341784/uchwala_nr_xxvii1132016_rady_miejskiej_w_gizycku_z_dnia_28_wrzes)

 

3. Podjęto uchwałę nr XXX/153/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 2016-2023 [otwórz]


OBWIESZCZENIE O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU AKTUALIZACJI DOKUMENTU „LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GIŻYCKA NA LATA 2016-2023”

http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/359551/obwieszczenie_o_odstapieniu_od_przeprowadzenia_strategicznej_oce

 

4. Podjęto uchwałę nr XXXII/6/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji 2016-2023. [otwórz]

OBWIESZCZENIE O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU AKTUALIZACJI DOKUMENTU „LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GIŻYCKA NA LATA 2016-2023” [otwórz]

 

5. Podjęto uchwałę nr XXXV/56/20017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji 2016-2023. [otwórz]

OBWIESZCZENIE O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU AKTUALIZACJI DOKUMENTU „LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GIŻYCKA NA LATA 2016-2023” [otwórz]

OBWIESZCZENIE ODSTĄPIENIA OD PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU AKTUALIZACJI DOKUMENTU PN. „LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GIŻYCKA NA LATA 2016-2023” 10.04.2018 R. [otwórz]


AKTUALNY Program 

6. Podjęto uchwałę nr LII/40/2018 Rady Miejskiej w Gizycku z dnia 25 kwietnia 2018 R. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji 2016 - 2023 [otwórz]

-------------------------------------------------------------------

GRUPA ROBOCZA DS. REWITALIZACJI

-------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 279/2016 BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA Z DNIA 19.09.2016 R. W SPRAWIE POWOŁANIA GRUPY ROBOCZEJ DS. REWITALIZACJI 

http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/340308/zarzadzenie_nr_2792016_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_19092016

ZARZĄDZENIE NR 360/2017 BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA Z DNIA 23.02.2017 R. ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE W SPRAWIE POWOŁANIA GRUPY ROBOCZEJ DS. REWITALIZACJI

http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/364728/zarzadzenie_nr_3602017_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_23022017 

 

-------------------------------------------------------------------

GIŻYCKI KOMITET REWITALIZACYJNY

-------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE O PLANOWANYCH KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZASAD WYZNACZANIA ORAZ ZASAD DZIAŁANIA GIŻYCKIEGO KOMITETU REWITALIZACJI

http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/342172/obwieszczenie_o_planowanych_konsultacjach_spolecznych_dotyczacyc 

OBWIESZCZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZASAD WYZNACZANIA ORAZ ZASAD DZIAŁANIA GIŻYCKIEGO KOMITETU REWITALIZACJI
http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/342175/obwieszczenie_o_rozpoczeciu_konsultacji_spolecznych_projektu_uch


Informacja o spotkaniu:

http://www.gizycko.pl/spotkanie-w-sprawie-zasad-wyznaczania-skladu-oraz-dzialania-gizyckiego-komitetu-rewitalizacji.html

http://mojegizycko.pl/spotkanie-w-sprawie-zasad-wyznaczania-skladu-oraz-dzialania-gizyckiego-komitetu-rewitalizacji/ 

Raport z konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Giżyckiego Komitetu Rewitalizacji: [pobierz]


UCHWAŁA NR XXIX/144/2016 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU Z DNIA 30 LISTOPADA 2016 R. W SPRAWIE ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ DZIAŁANIA GIŻYCKIEGO KOMITETU REWITALIZACJI [otwórz]

 

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie naboru członków do Giżyckiego Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza nabór członków do Giżyckiego Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku nr XXIX/144/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz działania Giżyckiego Komitetu Rewitalizacji więcej: [otwórz] 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.10.2015
Dokument wytworzony przez: Biuro Projektów (BP)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 października 2015 15:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jagoda Nowicka
Ilość wyświetleń: 4191
11 maja 2018 12:11 (Jagoda Nowicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 maja 2018 12:11 (Jagoda Nowicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 maja 2018 12:09 (Jagoda Nowicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)