Uchwały Rady

Uchwała nr XXVII/101/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka

   Uchwała nr XXVII/101/08
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 18 grudnia 2008r.w sprawie Gminnego  Programu Przeciwdziałania Narkomanii  dla Miasta Giżycka. 

 

Na podstawie art.18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym       ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 3  ustawy z dnia      29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz.U. Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.) Rada Miejska  w Giżycku uchwala,  co następuje:


§1. Przyjmuje się Gminny  Program Przeciwdziałania Narkomanii  dla Miasta Giżycka, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji.

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.12.2008
Dokument wytworzony przez: Rada Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 grudnia 2008 12:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1392
24 grudnia 2008 12:00 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika.
24 grudnia 2008 12:00 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.