Uchwały Rady

Uchwała nr XXVII/99/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

Uchwała nr XXVII/99/08

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 18 grudnia 2008r.

 

 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami); art.70a ust.1 i 2a, art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami); § 6ust.2 i §7 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 430), po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, uchwala się co następuje:

 

§1.

Ustala się na 2009 r. plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko.

Plan dofinansowania stanowi załącznik do uchwały.

 

§2.

Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli wynosi w 2009r. 2500zł.

 

§3.

Ustala się na 2009r. specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane:

 

1.      Specjalności:

a)      pozwalające na zdobycie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu;

b)      zdobycie kwalifikacji pozwalających na poszerzenie oferty edukacyjnej;

c)      zdobycie kwalifikacji do pełnienia w szkole funkcji koordynatora                          ds. bezpieczeństwa;

d)     pozwalające na pogłębianie wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli;

e)      pozwalające na uzupełnienie braków kadrowych w szkołach i przedszkolach min.  języki obce;

f)       związane z profilaktyką uzależnień;

g)      pozwalające na rozwiązywanie problemów związanych ze zjawiskiem przemocy wśród dzieci i młodzieży – budowanie programów zaradczych;

h)      pozwalające na zdobycie umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych min. w ramach konkursów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym sporządzanie wniosków o dofinansowanie.

 

2.      Formy kształcenia:

a)      studia wyższe - studia prowadzone przez uczelnię posiadającą uprawnienia do ich prowadzenia, kończące się uzyskaniem odpowiedniego tytułu zawodowego (licencjata, magistra);

b)      studia doktoranckie;

c)      studia podyplomowe;

d)     kursy kwalifikacyjne;

e)      kursy doskonalące dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych min. w ramach konkursów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym sporządzania wniosków o dofinansowanie.

 

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Giżycka.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

/-/dr Marian Lemecha

 

Załącznik do Uchwały nr XXVII/99/08

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 18 grudnia 2008r.

 

Plan dofinansowania 2009r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko

 

1.      Ustala się, że w 2009r. :

a)      43% środków na doskonalenie przeznacza się na:

­   dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących i uczestniczących w kursach kwalifikacyjnych;

­   doskonalenie kadry kierowniczej;

­   przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych;

­   kursy doskonalące dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych min. w ramach konkursów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym sporządzania wniosków o dofinansowanie;

b)       57% środków przeznacza się na sfinansowanie zadań określonych w §2 ust.1 pkt  1-6 oraz §2 ust.2 pkt 2-3 rozporządzenia z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli  [...]. Ww. środki przeznacza się na zadania związane z realizacją doskonalenia nauczycieli w poszczególnych szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, zgodnie z planami przedłożonymi przez dyrektorów.

2.      Plan wydatków budżetowych szkoły podstawowej, gimnazjum lub przedszkola na 2009r.ulega zwiększeniu o środki wyodrębnione z części stanowiącej 57% ogólnych wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.12.2008
Dokument wytworzony przez: Rada Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 grudnia 2008 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1545
24 grudnia 2008 11:50 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.