Uchwały Rady

Uchwała nr XXVII/98/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko

Uchwała nr XXVII/98/08

Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 18 grudnia 2008r.


w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko.

 

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:


§1.

Ustala się na rok 2009 regulamin określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko, dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia                 1 stycznia 2009r.

 

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.12.2008
Dokument wytworzony przez: Rada Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 grudnia 2008 11:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1373
24 grudnia 2008 11:48 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych załącznika.
24 grudnia 2008 11:48 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika.
24 grudnia 2008 11:46 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.