Uchwały Rady

Uchwała nr XXVII/94/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr XXVII/94/08

                                             Rady Miejskiej w Giżycku

                                                z dnia 18 grudnia 2008r.

 

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi.

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala co następuje:

 

§ 1.

 Przyjmuje się Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha

 

 

Załącznik do uchwały nr XXVII/94/08 z dnia 18 grudnia 2008r.

 

 

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Gminy Miejskiej Giżycko

z organizacjami pozarządowymi na 2009 r.

 

Wstęp

 

Priorytetowym zadaniem władz samorządowych Giżycka jest rozwój miasta oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców.

 

„Program współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi na rok 2009” został uchwalony na podstawie art.5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr. 96, poz. 873 ). Program jest dostępny jest w Wydziale Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Giżycku tel.: (087) 732 41 37 oraz na stronie internetowej www.gizycko.pl w zakładce: „Organizacje Pozarządowe”.

 

Aktywna działalność Organizacji jest z roku na rok coraz bardziej istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym giżycką społeczność lokalną.

Organizacje rozwijają aktywność obywatelską, kształcą liderów społecznych. Do bieżącej efektywnej pracy istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń między Organizacjami, jak i współpraca sektora pozarządowego z sektorem publicznym, a w szczególności z organami samorządu terytorialnego. Jest to szczególnie ważne, kiedy Organizacje mają możliwość ubiegania się o znaczne środki z Unii Europejskiej. Przy ubieganiu się o te środki bardzo wysoko oceniany jest udział samorządu terytorialnego zarówno w dofinansowaniu projektu jak i jego realizacji.

Priorytetem władz Miasta Giżycka jest służenie mieszkańcom oraz działającym na terenie Giżycka organizacjom pozarządowym w ramach posiadanych zasobów         i kompetencji w sposób jak najbardziej skuteczny.

Program wprowadza jasne i czytelne rozwiązania włączając organizacje w system demokracji lokalnej i stanowi dla nich propozycję współpracy w działaniach na rzecz Miasta.

 

I. Postanowienia ogólne

 

Ilekroć w tekście jest mowa o:

1.      Organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne organizacje działające na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                  o działalności Pożytku publicznego i wolontariacie.

2.      Mieście – rozumie się przez to miasto Giżycko.

3.      Koordynatorze – rozumie się pełnomocnika Burmistrza Giżycka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

4.      Program – określa zakres i formy współpracy, a także kierunki w zakresie współpracy Miasta z Organizacjami.

5.      Mapie Aktywności Organizacji Pozarządowych – rozumie się przez to bazę danych organizacji pozarządowych dostępną na stronie: www.gizycko.pl   w zakładce: „Organizacje Pozarządowe”.

 

II.   Cele i zasady regulujące współpracę

 

1. Celem współpracy będą przede wszystkim:

a)   Wzmocnienie potencjału Organizacji,

b)   Rozwijanie partnerstwa publiczno – społecznego,

c) Wspieranie inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązań zwiększających  świadomość społeczeństwa obywatelskiego.

 

2. Współpraca realizowana będzie przy poszanowaniu zasad:

a) Wzajemnego wspierania,

b) Uczciwej konkurencji,

c) Jawności.

 

III.   Partnerzy Programu Współpracy:

Za realizację Programu odpowiadają:

a)     Rada Miejska i jej komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej  i finansowej oraz ustalania dotacji na realizację zadań publicznych, nawiązywania współpracy z Organizacjami,

b)     Burmistrz Miasta – w zakresie realizacji tej polityki, podejmowania współpracy z Organizacjami, dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o przyznaniu dotacji i innych form pomocy poszczególnym Organizacjom,

c)     Organizacje oraz ich związki realizujące cele statutowe na terenie miasta Giżycka,

d)     Zespół Konsultacyjny –  pod przewodnictwem Zastępcy Burmistrza, złożony z dwóch pracowników Urzędu Miejskiego, dyrektora Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej i dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Giżycku, koordynatora oraz jednego przedstawiciela organizacji pozarządowych z Giżycka - w zakresie proponowania nowych form i zasad współpracy oraz oceny istniejących,

e)     Koordynator – w zakresie utrzymywania bieżących kontaktów pomiędzy samorządem i organizacjami.

 

IV.   Formy współpracy z organizacjami

1) Organizacje pozyskują środki z budżetu samorządu poprzez:

a)     Tryb zlecania lub wspierania zadań,

2) Pomoc Organizacjom ubiegającym się o środki ze źródeł zewnętrznych:

            a) Udzielanie przez Miasto patronatów, opinii, rekomendacji itp.,

            b) Partnerstwo i współpraca w projektach,

c)Finansowanie konsultacji i szkoleń dotyczących pozyskiwania funduszy  zewnętrznych

3) Inne formy współpracy z Organizacjami:

            a) Pomoc w wyszukiwaniu partnerów i kontaktach z nimi,

           b) Pomoc, w miarę możliwości, w dostępie do lokali niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej

            c) Wymiana informacji dotyczących kierunków działalności,

            d) Promocja i reklama projektów w mediach,

            e) Prowadzenie Mapy Aktywności Organizacji Pozarządowych na oficjalnej stronie internetowej miasta. Podstawą umieszczenia Organizacji na w/w mapie będzie dostarczenie przez nią aktualnych danych dotyczących organizacji na formularzu dostępnym na stronie internetowej miasta, lub samodzielne wprowadzenie jej do bazy danych poprzez stronę www.gizycko.pl po zalogowaniu się organizacji na w/w stronie.

             

V.   Kierunki współpracy z organizacjami

1)  Wsparcie i powierzanie realizacji zadań publicznych tj. na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2) Wsparcie oraz powierzanie zadań finansowane będzie ze środków określonych w uchwale budżetowej na rok 2009.

3)  W roku 2009 przyjmuje się następujące kierunki działań w zakresie zadań własnych:

a)     Ochrona, edukacja i promocja zdrowia

b)     Kultura fizyczna, sport i rekreacja,

c)     Integracja Europejska i współpraca międzynarodowa,

d)     Kultura i edukacja,

e)     Ochrona dziedzictwa kulturowego społeczeństwa,

f)      Ekologia i dziedzictwo przyrodnicze, propagowanie walorów turystycznych naszego regionu,

g)     Bezpieczeństwo publiczne,

h)     Aktywizacja Środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,

i)       Ratownictwa i ochrony ludności,

j)       Aktywne uczestnictwo w wydarzeniach istotnych dla miasta pod względem historycznym oraz promocyjnym.

 

VI.      Zasięg terytorialny.

Podstawowym kryterium decydującym o udzieleniu przez Burmistrza Miasta wsparcia dla Organizacji, jest jej działalność na rzecz miasta Giżycka i jego mieszkańców oraz spełnianie wymogów określonych w przepisach prawa.

                                                                                                                            

VII.    Postanowienia Końcowe

Burmistrz Miasta może rozszerzyć listę kierunków współpracy niniejszej karty na wniosek Organizacji oraz opinii Zespołu Konsultacyjnego.

 

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.12.2008
Dokument wytworzony przez: Rada Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 grudnia 2008 11:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2265
24 grudnia 2008 11:41 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
24 grudnia 2008 11:38 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.