Uchwały Rady

Uchwała nr XXVII/93/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z końcem roku 2008

Uchwała  Nr XXVII/93/08

Rady  Miejskiej  w  Giżycku

z  dnia  18  grudnia  2008  roku

 

 

w  sprawie:  ustalenia  wykazu  wydatków   nie  wygasających  z  końcem  roku  2008.

 

 

                            Na  podstawie  art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie  gminnym  ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142,poz.1591, z późn. zm.) oraz art.191 ust.2 i ust.3  ustawy  z  dnia  30 czerwca 2005  roku  o finansach  publicznych  (Dz.U. z 2005 r , Nr 249, poz.2104,  ze zm.)  Rada  Miejska  w  Giżycku  uchwala  co  następuje:

 

§ 1.

Ustala  się  wykaz  wydatków  budżetowych, które  nie  wygasają  z  końcem  roku  2008  do  realizacji  w  roku  2009  w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik  Nr  1  do  niniejszej  uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta.

 

§ 3.

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  publikacji.

     Przewodniczący  Rady

 /-/

dr  Marian  Lemecha

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.12.2008
Dokument wytworzony przez: Rada Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 grudnia 2008 11:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1536
13 lutego 2009 12:12 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
24 grudnia 2008 11:35 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych załącznika.
24 grudnia 2008 11:32 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika.