Uchwały Rady

Uchwała nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała  nr III/17/2014

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 18 grudnia 2014 roku

 

 

w sprawie: zmiany  budżetu  miasta na  2014 rok.

 

 

                 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2013 r, poz.594, z późn.zm.) oraz art.211 i art.212  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku  o finansach  publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r, poz.885, z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.

Dokonuje  się  zmian  w  budżecie  Miasta  Giżycka  na  2014  rok  uchwalonym  Uchwałą  nr XXXIX/84/2013  Rady  Miejskiej  w  Giżycku  z  dnia 19 grudnia  2013 r. w sprawie uchwalenia  budżetu  Gminy Miejskiej  Giżycko  na  2014  rok   poprzez:

  1. Dokonanie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Wydatki majątkowe gminy na 2014 rok  po zmianach wynoszą: 11.694.294 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 11.163.794 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
  3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst  na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku, przedstawia załącznik nr 3.
  4. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 4.

 

 

§ 2.

Budżet  Miasta  Giżycka  na  rok  2014 po  zmianach  wynosi:

1. Plan  dochodów budżetowych                         -  87.685.430,82 zł

    Plan wydatków budżetowych                          -  90.736.669,82 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego w wysokości   3.051.239  zł  są:

    -  wolne środki wynikające z rozliczenia

       kredytów i pożyczek z lat ubiegłych          -   3.051.239  zł.

  

  

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Giżycku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   

  

                                                                                                       

 

                     Przewodniczący

            Rady Miejskiej w Giżycku

 

                     Ryszard Błoszko

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.12.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Karol Iwaszkiewicz Burmistrz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2015 15:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 956
09 stycznia 2015 08:28 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4_do_uchwaly_nr_iii172014.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2015 08:28 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_do_uchwaly_ne_iii172014.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2015 08:27 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_do_uchwaly_nr_iii172014.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)