Uchwały Rady

Uchwała nr XVII/1/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr XVII/1/12
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 19 stycznia 2012r.

 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

 

 Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) w związku  z § 82  Statutu Miasta Giżycka przyjętego uchwałą nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 lutego 2003r. z późn. zm. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 52, poz. 734 z dnia 22 kwietnia 2003r. z późn zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku na 2012 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

 

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku na 2012 rok.

 

L.p.

Temat posiedzenia

Termin realizacji

Uwagi

1.

 1. Przyjęcie planu pracy Komisji  Rewizyjnej na 2012 rok na sesji Rady Miejskiej.
 2. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2011 rok na sesji Rady Miejskiej.

 

 Styczeń

 

2.

 1. Kontrola załatwiania skarg i wniosków mieszkańców kierowanych do Burmistrza Miasta w 2011 roku.
 2. Zapoznanie się z protokołami kontroli zewnętrznych, przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w 2011 roku.
 3. Zapoznanie się z realizacją umów z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok.

 

 

 Luty

 

 

3.

 1. Kontrola problemowa funkcjonowania MOSiR

 Marzec

 

4.

 1. Kontrola wykonania uchwał Rady Miejskiej przez Burmistrza Miasta za 2011 rok.
 2. Ocena stanu przygotowania Miasta do sezonu letniego w 2012 roku.

 

 Kwiecień

 

5.

 1. Kontrola Problemowa w Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej.
 2. Badanie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu miasta za 2011 rok.

 

 Maj

 

6.

 1. Sporządzenie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu za 2011 rok.
 2. Sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium (bądź nieudzielaniu) Burmistrzowi Miasta.

 

 Czerwiec

 

 

 

7.

 

 1. Kontrola zarządzeń wydanych przez Burmistrza Miasta w I półroczu 2012 roku.
 2. Analiza stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w 2012 roku.

 Sierpień

 

    

 

8.

 1. Ocena wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 r.
 2. Kontrola problemowa w Giżyckim Centrum Kultury.

 Wrzesień

 

 

9.

 1. Kontrola kompleksowa Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku

 Październik

 Listopad

 

10.

 1. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 rok.
 2. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.

 

 Grudzień

 

11.

Realizacja zadań doraźnych, zleconych przez Radę Miejską i rozpatrywanie skarg na działalność Burmistrza Miasta

Według potrzeb

 

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.01.2012
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Czopińska - Przewodnicząca Rady
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 stycznia 2012 11:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 904
31 stycznia 2012 11:58 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
31 stycznia 2012 11:53 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
31 stycznia 2012 11:52 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.