Uchwały Rady

Uchwała nr III/22/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie: zabezpieczenia przyznanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

Uchwała nr III/22/06
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 15 grudnia 2006r.


w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód
Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej w formie weksla in blanco
wraz z deklaracją wekslową


Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 51 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje :

§ 1. 1.W związku z zawarciem umowy Nr IG-2004/PL-LR/2.28/2.1/U-25/06 w sprawie realizacji Projektu „Sąsiedzi dobrymi przyjaciółmi – międzynarodowe obozy dzieci i młodzieży” Nr 2005/009 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej, wyraża się zgodę na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 231.556,61 PLN (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 61/100).
2. Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych Gminy
Miejskiej Giżycko.

§ 2. Wykonane uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady
/-/
dr Marian Lemecha

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2007 12:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 897
26 stycznia 2007 12:02 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu