Uchwały Rady

Uchwała nr IV/24/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok

Uchwała Nr IV/24/06
R a d y M i e j s k i e j w G i ż y c k u
z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Giżycka na 2007 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.”d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U.z 2001 r,Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.165,art.184, art.188 ust. 2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U.z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, ze zmianami)
Rada Miejska w Giżycku uchwala co następuje:

§ 1.
Dochody budżetu miasta w wysokości 56.679.508 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.
1.Wydatki budżetu miasta w wysokości 59.808.260 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 8.383.000 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.510.000 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 4.
§ 3.
1.Deficyt budżetu miasta w wysokości 3.128.752 zł, zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z :
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.128.752 zł.
2.Przychody budżetu w wysokości 4.709.000 zł, rozchody w wysokości 1.580.248 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 4.
W budżecie tworzy się rezerwę:
1) ogólną w wysokości - 500.000 zł.

§ 5.
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z
załącznikiem Nr 7.
§ 6.
1.Ustala się dochody w kwocie 400.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 390.000 zł na realizację zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7.
1.Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych: przychody
- 2.088.100 zł; wydatki - 2.088.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2.Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych
jednostek budżetowych : dochody – 757.736 zł, wydatki - 759.980 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 8.
§ 8.
1. Dotacje podmiotowe dla:
a) samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.257.507 zł,
b) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli i gimnazjów
w wysokości - 3.111.350 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i
nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 398.000 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 10.
§ 9.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 140.000 zł
2) wydatki - 160.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10.
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4.709.000 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.580.248 zł.

§ 11.
Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii
Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z
kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2008 roku,
3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach
między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między
działami,
4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem
przeniesień tych wydatków między działami, pod warunkiem, że kwota wydatków na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie zmianie,
5) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami
w danym dziale, z wyjątkiem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 12.
Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 12 a.

§ 13.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
/-/
dr Marian Lemecha

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2007 12:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 854
26 stycznia 2007 12:18 (Administrator) - Dodano załącznik
26 stycznia 2007 12:12 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu