Uchwały Rady

Uchwała nr XXV/99/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała nr XXV/99/04
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 listopada 2004r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.


Na podstawie art. 190 ust. 2 w związku z art. 190 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( tj. Dz.U. Nr 159, poz. 1547 z 2003r. z późn. zm. )
Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje :

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Dariusza Sobolewskiego z listy nr 12 oznaczonej nazwą Komitet Wyborczy Wyborców „PRZYJAZNE MIASTO” w okręgu wyborczym nr 3 w Giżycku z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.

§ 2. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu doręcza się zainteresowanemu oraz przesyła Wojewodzie Warmińsko - Mazurskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.


Przewodniczący

Andrzej Kralkowski


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2004 12:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 764
03 grudnia 2004 12:00 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu