Uchwały Rady

Uchwała nr XVI/120/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko

Uchwała nr XVI/120/07
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 28 grudnia 2007r.


w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko.

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1369) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na rok 2008 regulamin określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko, dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§3. Traci moc Uchwała nr IV/25/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008r.


Przewodniczący Rady
/-/
dr Marian Lemecha

Stwierdzono nieważność uchwały nr XVI/120/07 z dn. 28 grudnia 2007r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko, w części dotyczącej § 9 ust. 2 i 3 oraz w § 18 załącznika do uchwały – Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Warm.-Mazursk. NK.0911/61/08 z dn. 06.02.2008r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2008 09:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1531
04 maja 2016 12:24 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lutego 2008 11:13 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
07 lutego 2008 11:13 (Administrator) - Zmieniono nazwę dokumentu