Uchwały Rady

Uchwała nr XVI/118/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/61/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007r.w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych

Uchwała Nr XVI/118/07
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/61/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych.

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120, poz. 818) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XI/61/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3ust. 2 i ust.3 otrzymują następujące brzmienie:
„2. Za okres wakacji, dla niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, przyznawana jest dotacja na liczbę uczniów podaną w sprawozdaniu, o którym mowa w §2, za czerwiec.
3.Za okres przerwy wakacyjnej w przedszkolach niepublicznych przyznawana jest
dotacja na liczbę uczniów podaną w sprawozdaniu, o którym mowa w §2, za czerwiec
poprzedzający zgłoszoną przerwę wakacyjną.”
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Giżycka.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady
/-/
dr Marian Lemecha

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2008 09:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1343
04 maja 2016 12:25 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2008 09:36 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu