Uchwały Rady

Uchwała nr XV/110/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr XV/110/07
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 6 grudnia 2007r.

w sprawie zbycia nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 13 oraz art. 37 ust. 2 pkt 10 i art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004r. z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyrazić zgodę na zbycie nieruchomości położonej w Giżycku przy ul. Gdańskiej wydzielonej z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 868/4 – zgodnie z załączonym szkicem o powierzchni ok. 1800 m2 – na rzecz Kościoła Zielonoświątkowego Zboru Jezusa Chrystusa w Giżycku.
2. Zwolnić z obowiązku zbycia nieruchomości opisanej w ust. 1 w drodze przetargu.

§ 2. Wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości w wysokości 99%.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/
dr Marian Lemecha

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 grudnia 2007 16:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1352
04 maja 2016 12:31 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 grudnia 2007 16:29 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu