Uchwały Rady

Uchwała nr XVI/118/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XLIV/76/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 września 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania

Uchwała nr XVI/118/11
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/76/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 września 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z wykazu samorządowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/76/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 września 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania, skreśla się Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku, al. 1 Maja 14.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.12.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Piotrowska - Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2012 11:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1029
11 stycznia 2012 11:28 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.