Uchwały Rady

Uchwała nr XVI/117/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: przekazania Gminie Miejskiej Giżycko mienia państwowego związanego z realizacją zadań gminy

Uchwała nr XVI/117/11
Rady Miejskiej w Giżycku
z  dnia 29 grudnia 2011r.

 w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Giżycko mienia państwowego związanego  z realizacją zadań gminy

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) w związku z art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 roku Nr 32, poz. 191 ze zmianami) Rada Miejska Giżycka uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Wnioskuje się o przejęcie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnymi numerami działek: 1/8 o pow.0,3720 ha, 1/9 o pow.0,0361 ha, 1/14             o pow.0,0362 ha, 1/16 o pow.0,0868 ha, 1/18 o pow.0,3381 ha, 1/20 o pow.0,2182 ha, 1/21 o pow.0,0277 ha, 1/23 o pow. 0,4093 położonej w obrębie 1 miasta Giżycko, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą OL1G/00037964/8.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka

 

 

§3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.12.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Piotrowska - Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2012 11:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1215
11 stycznia 2012 11:26 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.