Uchwały Rady

Uchwała nr XVI/115/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości

Uchwała  nr XVI/115/11
Rady  Miejskiej  w  Giżycku
z dnia  29 grudnia 2011 r.        

 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651   z późn. zm.),  Rada  Miejska  w Giżycku  uchwala, co następuje:

                                                       `

 

§ 1.  Wyrazić zgodę na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą na czas nieoznaczony kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej części nieruchomości wydzielonej – zgodnie z załączonym szkicem – z działki położonej w Giżycku przy ul. Szantowej oznaczonej  nr geod. 677/9.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.12.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Piotrowska - Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2012 11:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1093
11 stycznia 2012 11:22 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_nr_xvi11511_z_29122011r__wydzierzawenie_nierucho mosci.pdf] do dokumentu.
11 stycznia 2012 11:22 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.